RAS-Tureluurs: Over overleving, broedgedrag en de liefde…

In vijftien jaar onderzoek in dit Retrapping for Adults Project (RAS-Project) heb ik een kleine 400 adulte en juveniele tureluurs gekleurringd op en rond het voormalige eiland Wieringen. De jaarlijkse (plaatselijke) overleving van adulte vogels ligt tussen de 70 en 96%.

Tureluurs blijken enorm trouw te zijn aan hun overwinteringsgebied en hun broedterritorium van het jaar ervoor. Ze zijn echter in staat om tijdens het seizoen van broedgebied te wisselen, om een territorium met ogenschijnlijk betere kansen te veroveren. De broedplaatstrouwheid bepaalt in belangrijke mate het nest- en broedsucces, waarbij ervaring van paren een belangrijke rol speelt. Ze zijn heel partnertrouw, echter: als ze ‘vreemdgaan’ vertonen tureluurs vooral menselijke trekjes. In samenwerking met het Max Planck Instituut is gekeken naar de broedbiologie met behulp van transponders. De broedzorg tussen man en vrouw is vrijwel gelijk verdeeld. Per paar kunnen er echter flinke ritmische verschillen zijn bij de onderlinge rolverdeling. De transponders hebben ook geleid tot verrassend inzicht in de broedbiologie van deze weidevogel.

Bekijk Wims aankondiging: