Nieuw rapport en lezing: Broedvogels van de Alde Feanen, It Eilân, De Burd en Fônejacht in 2023

In het voorjaar van 2023 voerde Sovon Vogelonderzoek Nederland een integrale broedvogelkartering uit in de Alde Feanen (1952,5 ha), It Eilân (Eilân-West en -East, gezamenlijk 176,3 ha), De Burd (Noarder- en Súderburd, gezamenlijk 270,1 ha) en Fônejacht (15,0 ha). In totaal gaat het om 2413,7 ha, grotendeels Fryske Gea-gebied en een klein deel particuliere eigendommen.

Matkop
De Matkop is een van de 26 Rode Lijst-soorten die werd vastgesteld | Foto: Harvey van Diek

Van het totale oppervlak is 762 ha onderzocht door Sovon. Het gaat om de kern van de Alde Feanen, het eiland Súderburd en enkele deelgebieden aan de oostkant van de Alde Feanen. Het overige deel is geïnventariseerd door vrijwilligers in BMP-proefvlakken. Tijdens de broedvogelkartering zijn alle soorten broedvogels geïnventariseerd, waaronder dus ook soorten die kwalificerend zijn voor de SNL- pakketten, Natura 2000-soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd en broedvogels van de Rode Lijst.

In het onderzoeksgebied werden maar liefst 102 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder 26 Rode Lijstsoorten. Vastgestelde Rode Lijstsoorten zijn: Zomertaling, Slobeend, Wintertaling, Koekoek, Wulp, Grutto, Watersnip, Tureluur, Visdief, Zwarte Stern, Roerdomp, Zeearend, Torenvalk, Boomvalk, Wielewaal, Matkop, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Spotvogel, Snor, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger, Nachtegaal, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu.

Het broedvogelrapport geeft niet alleen de inventarisatieresultaten. Tal van soorten worden besproken, waarbij waarnemingen en voorkomen worden toegelicht. Ook staat er een historisch overzicht van de broedvogels van de Alde Feanen in sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

Naar aanleiding van deze uitgebreide broedvogelkartering geeft Romke Kleefstra op de vrijwilligersavond van It Fryske Gea, op woensdagavond 24 april in Hotel Princenhof in Earnewâld, een lezing over de broedvogels van de Alde Feanen e.o.

Download het rapport (zonder stippenkaarten): https://stats.sovon.nl/pub/publicatie/21601

Voor meer informatie: Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl)