Living Planet Report 2023: Zonder grootschalig natuurherstel dreigen belangrijke leefgebieden van dieren en planten te verdwijnen

Uit het nieuwste Living Planet Report Nederland 2023 -Kiezen voor natuurherstel- blijkt dat de Nederlandse natuur er over het geheel genomen nog steeds slecht aan toe is. Met name in duinen, heide en het agrarisch gebied blijft de natuur achteruitgaan. Talrijke soorten zoals Patrijs en Veldleeuwerik zijn in aantal afgenomen en ook algemene soorten zoals Konijnen en Egels hebben het moeilijk. Belangrijke leefgebieden van dieren en planten dreigen te verdwijnen als we nu niet ingrijpen. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Op sommige plekken werpt herstel van waternatuur vruchten af, denk aan rivieren en laagveenmoerassen. Maar op het land lukt dat niet of nauwelijks.

De Lepelaar is een soort die geprofiteerd heeft van natuurontwikkeling. De aantallen nemen al jaren toe (foto: Harvey van Diek).

Het Living Planet Report Nederland beschrijft de ontwikkeling van natuur in Nederland sinds 1990. Enkele conclusies van de vierde editie van het rapport:

  • In open natuurgebieden zoals duinen en heide daalde de populatiegrootte van diersoorten gemiddeld met ruim zestig procent. Lokaal is herstel plantensoorten zichtbaar door maatregelen. 
  • In het agrarisch landschap, ruim de helft van de oppervlakte van Nederland, is de populatie-omvang van diersoorten gemiddeld met bijna de helft afgenomen.
  • Populaties diersoorten in zoet water (inclusief IJsselmeer) en moerassen zijn tussen 1990-2005 gemiddeld met ruim 50 procent toegenomen en daarna gestabiliseerd. Dieren profiteerden van schoner water. Maar de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater is nog ondermaats en moet verder verbeteren.   
  • Ook algemeen voorkomende soorten zoals de Egel en het Konijn dalen sterk in aantallen.
  • Grootste oorzaken natuurverlies zijn stikstof, verdroging en versnipperde leefgebieden. 
  • Inzet op grootschalig natuurherstel cruciaal om biodiversiteitsverlies te stoppen.

Uit dit tweejaarlijkse rapport over de staat van natuur in Nederland blijkt dat we het niet gaan redden met alleen het beschermen van natuur. “We zullen volop moeten inzetten op grootschalig natuurherstel. Het mooie is dat meer ruimte voor natuur ook helpt bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Natuur is onze belangrijkste en trouwste bondgenoot. Dit is hét moment om in actie te komen, want onze natuur kan niet langer wachten," zegt Kirsten Haanraads, hoofd van het Nederland programma van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) bij de lancering.

Stikstof, verdroging en versnippering

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van onze natuur zijn te veel aan stikstof, verdroging en versnippering van natuurgebieden. Natuur is veerkrachtig en kan herstellen, maar dat kan alleen als we de bedreigingen wegnemen en de natuur een handje helpen.

Natuurherstel werkt!

Uit het rapport blijkt ook dat soorten als de Otter, maar ook de Lepelaar en Grauwe Klauwier dankzij natuurontwikkeling weer uit de gevarenzone zijn. Net als bijvoorbeeld de spechten in onze bossen.  

De terugkeer van de Otter laat zien dat het mogelijk is om een toppredator terug te krijgen wanneer een netwerk van natuur wordt hersteld. De natuurgebieden zijn beter verbonden met natuurvriendelijke oevers en faunapassages bij wegen. Het maaibeheer is aangepast en ook de waterkwaliteit is verbeterd. Al deze herstelmaatregelen hebben geholpen om de otter weer terug te krijgen.

Ook de Slechtvalk, het snelste dier op aarde, doet het weer beter in ons land. Dankzij het verbod op DDT’s en het aanbieden van nestkasten in bebouwd gebied en op industrieterreinen, zien we het dier weer vaker vliegen.

Europese natuurherstelwet

Natuur en natuurlijke processen helpen om de zich opstapelende problemen, van klimaatverandering tot de huizen- en stikstofcrisis, het hoofd te bieden. Een sterke Europese natuurherstelwet, waar de Europese Unie nu over onderhandelt, creëert ruimte voor natuur én een natuurpositieve economie. Vul die wet ruimhartig en royaal in, is de oproep van het rapport. 

Het Living Planet Report

Het Living Planet Report Nederland beschrijft hoe de natuur in Nederland zich sinds 1990 ontwikkelt. Deze vierde editie staat in het teken van natuurherstel. Het Living Planet Report Nederland is gepubliceerd door het Wereld Natuur Fonds, Naturalis Biodiversity Center, Stichting ANEMOON, EIS Kenniscentrum Insecten, FLORON, Nederlandse Mycologische Vereniging, RAVON, Sovon Vogelonderzoek Nederland, De Vlinderstichting en Zoogdiervereniging. Voor de publicatie wordt gebruik gemaakt van trendgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Visitekaart

Marcel Wortel

Senior adviseur
Marcel Wortel
Wetenschapscommunicatie, persvoorlichting en woordvoering, coördinator thema Basiskwaliteit Natuur