Kraanvogels overnachten na 40 jaar in de Brobbelbies

Op dinsdagavond 26 augustus en de daaropvolgende ochtend hebben vogelaars vier kraanvogels bij het Palmven aan de rand van de Brobbelbies ontdekt die daar de nacht hebben doorgebracht. Dit in 2013 door Staatsbosbeheer gerestaureerde natuurgebiedje ligt in natuurgebied de Maashorst in Noordoost-Brabant en heeft een bijzondere aantrekkingskracht op zeldzame vogelsoorten.

Door de vernatting van het bijzondere gebied worden er soorten gezien zoals kleinste jager, kluut, lepelaar, kemphaan, purperreiger, grote zilverreiger en zwarte ooievaar.

Volgens Leo Ballering, lid van Vogelwacht Uden en coördinator voor zeldzame broedvogels van Sovon Vogelonderzoek Nederland, is het de bedoeling dat de komende jaren het hele gebied aangekocht en verder vernat wordt. “Tot de zeventiger jaren was de Brobbelbies en het bijbehorende Palmven een nat gebied, waar je in de herfst Kraanvogels hoorde trompetteren. Door de intensivering van de landbouw en ruilverkaveling is het oorspronkelijke Palmven verloren gegaan en het gebied verder verdroogd; dat ging ten koste van de biodiversiteit”, weet Ballering.

In ere hersteld

Sinds 2010 is men bezig om de oorspronkelijke natuurwaarde van dit gebied weer terug te krijgen. In 2013 is door Staatsbosbeheer het oude Palmven gedeeltelijk in ere hersteld en is een aantal afwateringsloten gedempt. De daarbij afgegraven grond is gebruikt voor de aanleg van een tweetal ecoducten die de Maashorst verbindt met het noordelijker gelegen Herperduin. De vernatting had onmiddellijk effect; sindsdien zijn honderden waarnemingen gedaan van steltlopers die normaliter niet in de Maashorst voorkomen zoals bontbekplevier, bonte strandloper, bosruiter, groenpootruiter en witgat. Ook roofvogels, waaronder de slechtvalk, smelleken, boomvalk, ransuil en kiekendieven zijn in het gebied gespot.

Biodiversiteit

Kraanvogels trekken rond deze tijd vanuit hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Ze gebruiken daarbij vaste verblijf- en pleisterplaatsen als Rügen (Duitsland), Lac de Der (Frankrijk) en Extremadura in Zuid-Spanje. “Dat ze hier overnachten is vrij uniek en voor zover wij weten is het voor het eerst in veertig jaar dat er hier kraanvogels overnacht hebben. Een duidelijk bewijs dat de vernatting van het gebied de biodiversiteit ten goede komt”, aldus Ballering.

Voor meer informatie bekijk het bericht op natuurbericht.nl.