Kievit: ongunstige staat

De Kievit bevindt zich in een ongunstige staat van instandhouding in Friesland. Dat blijkt uit een studie die Sovon heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie. Tussen 2003 en 2014 daalde het aantal Kieviten gemiddeld met 2,8% per jaar en sinds 1996 nam de populatie met 40% af. Bovendien neemt het leefgebied van de Kievit af.

In opdracht van de provincie Fryslân onderzocht Sovon verschillende aspecten die van invloed zijn op de kievitstand, waaronder de overleving van volwassen vogels, de overleving van jonge vogels, het aantal eieren per succesvol nest en de kuikenoverleving. Deze aspecten zijn in samenhang onderzocht met een populatiemodel. De onderzoekers concluderen dat de populatie Kieviten een groeisnelheid heeft van 0,972 in plaats van 1, de waarde die past bij een stabiele populatie.

Negatieve invloed

Er zijn verschillende aspecten die een negatieve invloed hebben op de populatie: intensivering van de landbouw, predatie, opwarming door het klimaat, afname van het broedhabitat en jachtdruk op Kieviten in de zuidelijke lidstaten. Beter reservaatbeheer, nestbescherming en afname in jachtdruk zijn onvoldoende om het negatieve effect te compenseren. 

Analyse

De analyse werd gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State begin 2015. In deze uitspraak werd de ontheffing beoordeeld die de provincie afgaf voor het rapen van kievitseieren in de periode 2013-2015. De Raad vond dat eerst voldoende onderbouwd moest worden hoe het met de kievitstand gaat.

Gegevens

Voor de analyse van de ontwikkelingen in de broedverspreiding binnen de provincie zijn drie beschikbare datasets in beschouwing genomen: gegevens van de Bond van Friese VogelWachten (BFVW), broedvogeltellingen en tellingen voor de Vogelatlas. 

Download

Download het volledige rapport ‘Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân’

Jaar van de Kievit

Sovon en de Vogelbescherming hebben 2016 uitgeroepen als het Jaar van de Kievit. In dit jaar doen we onderzoek naar jonge Kieviten en naar de juiste maatregelen om het tij te keren.