Hoop voor Blauwe Kiekendief en Velduil?

Is er nog hoop voor de sterk afgenomen populatie Blauwe Kiekendief en Velduil op de Waddeneilanden? Tijdens een themadag op Texel werden terreinbeheerders ingelicht over mogelijk kansen voor deze twee zeldzame broedvogels. Langjarig onderzoek van Sovon heeft een aantal bruikbare adviezen opgeleverd, die natuurbeheerders goed kunnen gebruiken.

Vanaf 2004 heeft Sovon samen met Vogelbescherming onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de Blauwe Kiekendief op de Wadden. In een binnenkort in het tijdschrift Limosa te verschijnen artikel wordt geconcludeerd dat de overleving van volwassen en (met name) jonge kiekendieven sinds de jaren negentig is afgenomen.

In zowel de overwinteringsgebieden, die steeds dichterbij zijn komen te liggen, als de broedgebieden is het voedselaanbod sterk gedaald. Er zijn steeds minder muizen te vinden in intensief geexploiteerde landbouwgebieden. Daarnaast zorgt begrazing in de duinen, het gebied waar de kiekendieven broeden, voor minder muizen en dus lagere overlevingskansen.Velduil en Blauwe Kiekendief broeden in hetzelfde habitat en kampen met dezelfde problemen.

Kansen

De themadag van Vogelbescherming op vrijdag 22 maart was bedoeld om beheerders te laten zien hoe beide soorten geholpen kunnen worden. Uit een rapport van Sovon uit 2010 blijkt dat er twee manieren zijn om de soorten te helpen: door braakliggende akkers en wintergranen in de overwinteringsgebieden te stimuleren, waardoor er meer veldmuizen te vinden zijn. En door de begrazing in de duingebieden te verminderen of te faseren.

De deelnemende beheerders waren enthousiast over deze praktische adviezen en een deel heeft al toegezegd om er op korte termijn mee aan de slag te gaan. Echter is de laatste twee jaar het aantal broedparen van Blauwe Kiekendief op de Waddeneilanden nog verder geslonken. De vraag is of de beheersmaatregelen op tijd zijn om beide soorten te redden.

Een uitgebreider stuk over de themadag is te lezen op Natuurbericht.