Een nestkast vol jonge Draaihalzen

De Draaihals behoort tot onze zeldzaamste broedvogels. Nestvondsten worden niet ieder jaar meer gemeld. Maar in 2014 gelukkig wel weer!

Vroeger niet zeldzaam
Begin twintigste eeuw was de Draaihals in delen van het land een normale broedvogel waartegen zelfs werd opgetreden door nestkastcontroleurs. Hij verstoorde namelijk nesten van mezen, op zoek naar eigen nestgelegenheid…

Sterke afname
De tijd dat Draaihalzen als lastig werden beschouwd, ligt ver achter ons. Alleen al vanwege de sterke afname in de tweede helft van de twintigste eeuw. Van de misschien enkele honderden broedparen bleven er weinig over. Tegenwoordig wordt jaarlijks nog maar een tiental territoria gevonden, al zegt dat niet alles bij deze lastig te inventariseren soort. Zekere broedgevallen zijn bijzonder.

Broedgevallen in 2014
In 2014 lijkt er een kleine opleving te zijn, met in ieder geval drie nestvondsten in Drenthe en een op de centrale Veluwe. In het laatste geval in een koolmezenkast. Die bevatte op 31 mei vier vreemde eieren maar geen nestmateriaal…een Draaihals! Mede dankzij beschermende maatregelen tegen predatie door Boommarter kwamen zeven jongen groot.