De Aalscholver als broedvogel in Nederland in 2014

De Aalscholver heeft dit jaar weer een stap gedaan richting herstel na twee jaren waarin de populatie achteruitging.

In totaal hebben we van 74 bekende kolonies inmiddels de gegevens binnen. Dat ruim 80% van de bekende Nederlandse populatie. Op basis van de binnengekomen telresultaten van 2013 en 2014 komt een procentuele populatiegroei naar boven van ruim 6% (figuur 1). In 13 gevallen gingen de kolonies achteruit, in 24 gevallen bleven de aantallen stabiel (+-10%) en in 37 gevallen was de stijging van het aantal getelde paren/nesten meer dan 10%. Figuur 1 geeft de aantallen weer van de getelde kolonies (dus niet van de gehele populatie).

Van een tweetal kolonies van rond de 150 paren ontbreken de telresultaten nog van 2014: De Groede, Terschelling Fr en Rottumeroog Gr. Van 12 kleine andere kolonies ontbreekt ook de data nog maar gezien hun omvang zal het effect daarvan op de uitkomst hierboven niet al te groot zijn. Gemiddeld gaat het in deze kolonies om 13 paren per kolonie.

Verder zijn we  benieuwd naar het al dan niet meer bestaan van de aalscholverkolonie in de Crobsche Waard bij Haaften GL. Voor het laatst werd hier een kolonietelling verricht in 2011.  Ook in Noord-Scharwoude NH is ons een aalscholverkolonie bekend waarvan sinds een aantal jaren telgegevens ontbreken. Tussen de N242 en de Oostelijke randweg bevind zich een kleine kolonie op een eilandje in een meertje. Hier werden in 2012 nog 45 paren geschat vanaf de kant. Als u informatie heeft over deze kolonies dan horen wij dat graag!

Figuur 1: kolonies geteld in de jaren 2008 t/m 2014

Provincies

In vrijwel alle provincies werd de populatiegroei opgemerkt. Alleen in Utrecht, Limburg en Flevoland werden lagere aantallen vastgesteld. Gedrieën tellen deze provincies 8 kolonies waardoor fluctuaties daar sneller verwacht kunnen worden.

In geval van Flevoland zou het kunnen zijn dat de drie kolonies, aan de rand van het IJsselmeer,  “concurrentie” kunnen verwachten van andere kolonies elders rond het IJsselmeer.  Alleen in geval van Flevoland was er sprake van achteruitgang in alle aanwezige kolonies (3) waarbij de Oostvaarderplassen (OVP) met een afname van 600 paren het grootste aandeel had.  In dit opzicht is het interessant te weten dat Vogeleiland De Kreupel (NH) het aantal Aalscholvers ruim verdubbelde naar ruim 2500 paren. Overigens is niet met zekerheid te zeggen dat de vogels van de Oostvaarderplassen ook daadwerkelijk naar de Kreupel zijn vertrokken.

In onderstaand overzicht worden de meest in het oog springende kolonies van 2014 genoemd.

Figuur 2: kolonies met bijzondere aantalsontwikkelingen in 2014.

Tussen de verschillende provincies zijn ook grote verschillen op te merken. Belangrijk is wel in ogenschouw te nemen dat het aantal nesten per provincie van invloed is op het percentage.

Figuur 3: procentuele groei/krimp ten opzichte van 2013.

Figuur 4. Verspreiding van alle kolonies waarvan de telresulaten van 2014 binnen zijn.

Bedankt!

Tot slot onze dank naar alle tellers en organisaties die zo snel hun tellingen wilden invoeren in onze database. Zonder deze welwillendheid zou een dergelijk overzicht niet mogelijk zijn.

Contact

Joost van Bruggen
Meetnet-coördinator Kolonievogels
Sovon Vogelonderzoek Nederland