Broedvogels in Nederland 2022

Boerenlandvogels zoals de Ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de Roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het nieuw verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’. In deze publicatie zet Sovon de trends van meer dan 190 soorten broedvogels in Nederland op een rij. Deze informatie dient als belangrijke bron voor natuurbeleid, natuurbeheer en beschermingsdoelen.

Steltkluut vrouwtje met drie jongen
Steltkluut vrouwtje met drie jongen (foto: Harvey van Diek)

Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen. In steden, dorpen en in het agrarische gebied worden extra tellingen gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen per leefgebied.

Boerenlandvogels en kustvogels in de min, moerasvogels en bosvogels in de plus

Op de lange termijn (sinds 1990) laat 43% van de broedvogels een afname zien. De rest neemt toe of blijft stabiel. Broedvogels van boerenland en kustgebieden nemen in aantal af, terwijl veel soorten van oud bos en moeras juist toenemen. Voorbeelden van broedvogels uit het boerenland zijn de Ringmus en de Grutto, halverwege de vorige eeuw nog talrijke soorten. Ze namen sinds 1990 met respectievelijk 83 en 65% af.  Een lage muizenstand zorgde voor een afname in aantal broedparen van een aantal vogelsoorten, waaronder de Kerkuil, in vergelijking met muizentopjaar 2019 broedden 61% minder paren.

Ook minder goed nieuws voor de Aalscholver, deze soort had in 2022 amper meer bezette nesten dan in daljaar 1994. De Matkop zakte onder invloed van klimaatverandering in broedaantallen terug. Wat ten grondslag lag aan de afname van de Goudhaan was niet duidelijk, ten opzichte van 2015 - 17 is de populatie ruim gehalveerd.

Het aantal broedende Ringmussen nam ook in 2022 af (foto: Harvey van Diek)
In 2022 nam het aantal broedende Ringmussen verder af (foto: Harvey van Diek)

Dat een aantal soorten zoals de Roerdomp, de Snor en de Blauwborst zijn toegenomen heeft deels met moerasuitbreiding te maken, waardoor meer geschikt leefgebied ontstaat. Daarnaast komen sommige populaties terug uit een dalperiode door droogte in hun wintergebied in Afrika, zoals de Rietzanger en Purperreiger. Opvallend is dat het aantal Roerdompen in vijf jaar tijd bijna is verdubbeld. Veel bosvogels profiteren van het ouder en gevarieerder worden van bossen.

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling per provincie. Vaak levert dat een eenduidig beeld op, maar bij sommige soorten zijn grote regionale verschillen te zien. Voorbeelden hiervan zijn Groene Specht en Tjiftjaf.

Roerdomp in het riet
Succes voor Roerdompen, het aantal paren is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld (foto: Thijs Glastra)

Zeldzame soorten

Naast de beschrijving van ontwikkelingen bij algemene soorten is ook een overzicht van zeldzame broedvogels opgenomen. Dat zijn soorten die met hooguit enkele honderden paren in Nederland broeden. Het valt op dat soorten die zich recent vestigden in Nederland, zoals de Oehoe, Kraanvogel, Cetti’s Zanger, Zeearend, Rode Wouw, Witwangstern en Pontische Meeuw, in 2022 recordaantallen bereikten. Natuurontwikkeling, klimaatverandering en betere bescherming van vogelsoorten spelen hierbij een rol. Sommige van deze soorten nestelden overigens al weleens eerder, maar onregelmatig, in ons land. Dat andere vogels juist in een hoog tempo verdwijnen, laat zien dat de Nederlandse broedvogelbevolking heel dynamisch is. In een eeuw tijd is de Europese Kanarie bijvoorbeeld verschenen, maar tegen de verwachtingen in inmiddels ook weer bijna verdwenen. In 2022 werden nog maar twee zingende vogels in Nederland gevonden.

Bijzondere vondsten

Er waren ook enkele spectaculaire broedgevallen te melden in 2022. Zo wisten Bonte Strandlopers voor het eerst te broeden op de Marker Wadden, en brachten Koereigers voor het tweede jaar op rij minstens 8 vliegvlugge jongen groot in Overijssel. Witvleugelsterns hadden net als in 2021 wederom een succesvol broedgeval in Utrecht, terwijl Hoppen in Noord-Brabant succesvol broedden met minimaal 3 jongen. In Zuid-Limburg bracht een paar Roodbuikwaterspreeuwen minstens 2 jongen groot.

Hoppen broedden in Nederland
In Noord-Brabant broedden Hoppen succesvol met minimaal drie jongen (foto: Bjorn Alards)

Werk van vrijwilligers

De meeste gegevens uit het rapport werden verzameld door vrijwilligers, die vaak voor dag en dauw op pad gingen om de broedvogels in hun ‘eigen’ gebied in kaart te brengen. Naast de vrijwilligers vervullen ook werkgroepen, de provincies, de terreinbeherende organisaties, en de agrarische collectieven een belangrijke rol bij de broedvogelmonitoring.

Dankzij alle inzet is het mogelijk om gefundeerde landelijke en regionale uitspraken te doen over het wel en wee van nagenoeg alle Nederlandse broedvogelsoorten. De gegevens van het Meetnet Broedvogels leveren betrouwbare trends op van 199 Nederlandse broedvogels. Van veel soorten zijn ook trends per provincie en per Natura 2000-gebied beschikbaar.

Rapport Broedvogels in Nederland 2022 is gepubliceerd
Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars