Broedgeval Bijeneter helaas mislukt

Op de valreep van broedseizoen 2014 werd nog een broedgeval ontdekt van de Bijeneter. Jammer genoeg mislukte het net voordat de jongen zouden uitvliegen.

Misschien gaat de klimaatopwarming tot veel narigheid leiden, maar er zijn ook positieve kanten. Zo wordt de noordwaartse uitbreiding van de Bijeneter in Europa in verband gebracht met toegenomen voorjaarstemperaturen. Mediterrane kleuren in ons polderland!

Toename in Nederland
In ons land was de Bijeneter lange tijd een dwaalgast. Broedgevallen uit de twintigste eeuw zijn bekend uit 1964, 1965 en 1983. Een nieuw broedgeval in 2001 bleek de voorloper van een hele serie. In de afgelopen tien jaar ontbrak de Bijeneter maar eenmaal als broedvogel (2009). Het hoogste aantal broedparen werd vastgesteld in 2002 (6) en 2010 (5).

Broedgeval 2014
Tot nu toe ontbraken aanwijzingen voor een broedgeval in 2014. Begin augustus kwamen er echter gunstige berichten uit Noord-Holland. Een nest met jongen, dat zorgvuldig beschermd werd. Tot teleurstelling van de betrokkenen mislukte het nest echter in de eindfase. Lees hierover op de website van de Werkgroep Bijeneters Nederland.

Vooral voorjaarsgast
De meeste Bijeneters worden in Nederland in mei en juni gemeld, vooral in jaren met veel winden uit zuid tot zuidoost. Lees een uitgebreide bespreking van het voorkomen in dit artikel uit Sovon-Nieuws.