Voorwaarden standruimte Landelijke Dag

 1. De organisatie van de Landelijke Dag is in handen van Sovon Vogelonderzoek. Inschrijven kan alleen schriftelijk en via de website.
 2. Toewijzing en indeling van standruimtes gebeurt uitsluitend door medewerkers van Sovon. We hanteren hierbij de volgende criteria:
  1. De standhouder draagt bij aan het inspirerende en feestelijke karakter van de Dag
  2. De standhouder draagt bij aan een gevarieerde aanbod voor onze bezoekers
  3. Standhouders met een politieke, religieuze of controversiële boodschap zijn uitgesloten van deelname.
 3. Bij de toewijzing van standruimtes houden we zoveel mogelijk rekening met uw (eventuele) voorkeur en wensen. Toewijzingen uit voorgaande edities geven geen garantie op eenzelfde plaats op de beursvloer.
 4. Het is niet toegestaan andere artikelen te koop aan te bieden dan die waarmee is ingeschreven en geaccepteerd door de organisatie.
 5. Promotionele acties zoals het uitdelen van folders e.d. op een andere plek dan bij uw standruimte is niet toegestaan.
 6. Proeverijen zijn uitsluitend toegestaan na toestemming van Sovon.
 7. Het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de standruimte te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken. Ook het gebruik van hoge tussen/achterwanden is niet toegestaan als u hiermee het zicht op andere stands blokkeert. Er kunnen geen materialen aan wanden of pilaren bevestigd worden.
 8. De stand en de ruimte er omheen moeten na afloop van de Dag schoon opgeleverd worden. Afval/verpakkingsmateriaal dient u zelf af te voeren.
 9. Annulering kan alleen schriftelijk en tot 30 dagen van tevoren kosteloos. Afzegging/absentie door de standhouder geeft ook geen recht op teruggave van reeds betaalde stand huur, tenzij dit 30 dagen tevoren schriftelijk aan ons is gemeld. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de stand huur.
 10. Mocht uw standplaats op de Dag zelf niet zijn conform afspraken dan dient u dit z.s.m. (voor 10 uur) aan ons te melden. Indien gegrond zullen we dit in orde maken. 
 11. Indien de Landelijke Dag onverhoopt niet door kan gaan, zullen wij geen kosten in rekening brengen. De standhouder vrijwaart Sovon voor elke schade c.q. aansprakelijkheid voor reeds gemaakte kosten bij afgelasting van de beurs, ongeacht hiervan de reden.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De standhouders dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.
 13. Bij deelname gaat standhouder akkoord met bovenstaande voorwaarden.