Stage: Verschuiving broedseizoen voor zomervogels in Nederland: een analyse aan de hand van de broedvogelteldata en Live-atlas

For English, see below

Klimaatverandering zorgt voor veel fenologische verschuivingen bij soorten. Planten bloeien eerder, bomen komen eerder in blad, insecten verschijnen eerder. Maar hoe zit het met vogels die overwinteren in Afrika en hier alleen aanwezig zijn gedurende het broedseizoen? Kunnen zij zich aanpassen?

Voor de bonte vliegenvanger is aangetoond dat de vervroegde start van het broedseizoen voor een deel kan worden verklaard door vervroegde aankomst. Maar hoe zit het met de aankomst van andere trekvogels uit Afrika? Door het analyseren van broedvogelmonitoringdata kunnen we daar iets over gaan zeggen. Een eerdere analyse uit 2008 liet al duidelijke veranderingen zien, maar hoe is het sindsdien gegaan? Heeft de vervroeging doorgezet en zien we daarin verschillen tussen soorten? Hoe groot is de variatie in aankomstdatum tussen jaren en kunnen we dit verklaren?

In deze stage dient met behulp van statistische analyses (in R) nagegaan te worden hoe de geschatte aankomst van verschillende trekvogelsoorten is veranderd sinds begin jaren 80. Hiertoe is een zeer grote database beschikbaar. Afhankelijk van de interesse van de student kan ook een link worden gemaakt met omgevingsvariabelen zoals weersgegevens.

Gevraagde expertise

Bekend met werken in R, statistische basiskennis vereist (regressie-technieken)

Begeleiding

Chiel Boom, Ruud Foppen

Start

Ieder moment

Internship: Shift in breeding season for summer birds in the Netherlands: an analysis based on the breeding bird count and Live-atlas data

Climate change is causing many phenological shifts in species. Plants bloom earlier, trees come into leaf earlier, insects appear earlier. But what about birds that spend the winter in Africa and are only present here during the breeding season? Can they adapt? For the pied flycatcher, it has been shown that the early start of the breeding season can partly be explained by early arrival. But what about the arrival of other migratory birds from Africa? By analysing breeding bird monitoring data, we can study this. An earlier analysis from 2008 already showed clear changes, what has happened since then? Did the advance continue and do we observe differences among species? Do we see a lot of variation in arrival dates among years and can we explain this variation?

In this internship, statistical analyses (in R) should be used to determine how the estimated arrival of multiple migratory bird species has changed since the early 1980s. A very large database is available for this purpose. Depending on the interests of the student, it is possible to link timing of arrival to environmental variables such as weather data.

Required expertise

Familiar with working in R, basic statistical knowledge required (regression techniques

Supervisor

Chiel Boom, Ruud Foppen

Start

Any time

Contact

Ruud Foppen

Senior onderzoeker
Ruud Foppen
Coördinator onderzoeksthema internationaal