Bestuur

Het Bestuur van Sovon bestaat uit vijf tot zeven onbezoldigde leden. Zij stelt het beleid voor de vereniging op en ziet toe op de uitvoering daarvan. De Ledenraad controleert het beleid van het Bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe leden voor dat Bestuur.

Het bestuur van Sovon heeft de algemene leiding over de vereniging, maar heeft tegelijkertijd gekozen voor ‘besturen op afstand’. Zij houdt zich dus bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op hoofdlijnen en stelt hiertoe eens per drie à vier jaar een Meerjarenvisie vast. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. De dagelijkse gang van zaken wordt overgelaten aan het managementteam op het kantoor van Sovon. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Ledenraad.