Beleid

Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de ontwikkelingen van alle in het wild voorkomende vogelsoorten in Nederland op de voet. Dit gebeurt door middel van signalerend onderzoek (monitoring) en door uitvoering van veld- en bureaustudies die bijdragen aan het verklaren van de gesignaleerde ontwikkelingen (verklarend onderzoek).

Kernactiviteiten

  • Coördinatie van vogeltellingen
  • Beheer, analyse en interpretatie van gegevens
  • Publiceren van de resultaten

Drijfveren

Onze drijfveren zijn kennisvermeerdering, kennisoverdracht en ondersteuning van natuurbeleid, -bescherming en -beheer. Sovon wil zich te allen tijde manifesteren als een onafhankelijk en objectieve organisatie. Onze kernwaarden zijn:

  • Betrouwbaarheid; onze methodieken leveren betrouwbare vogelgegevens op
  • Objectiviteit; onze medewerkers stellen zich neutraal en objectief op bij het uitvoeren van projecten
  • Expertise; Sovon is de autoriteit wat betreft het voorkomen van vogels en het verklaren van veranderingen daarin
  • Toepassingsgericht: onze medewerkers kunnen de aanwezige kennis vertalen in gerichte beantwoording van vragen.

Onderzoek

Sovon stimuleert en ondersteunt systematisch veldonderzoek door vrijwilligers, vaak in samenwerking en afstemming met andere organisaties. De bedrijfsfilosofie om deze missie te verwezenlijken is gestoeld op het verwerven en uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Dat betekent dat de organisatie steeds moet anticiperen op de veranderende informatiebehoefte van de gebruikers van vogelgegevens. De gegevens worden op die wijze dus optimaal in de breedte en in de diepte, toegankelijk gemaakt voor gebruik door de maatschappij.

Inkomsten

Sovon verwerft inkomsten grotendeels uit opdrachten en voor een klein deel uit fondswerving, giften en contributies. Het eigen vermogen wordt beheerd door de ASN-bank en aangewend voor de continuïteit van de organisatie en het versterken van de vereniging.

Mag iedereen meedoen?

Zonder gemotiveerde en deskundige vogelwaarnemers zou Sovon niet bestaan. Elke teller, telgroep of werkgroep in Nederland kan deelnemen aan onze meetnetten en projecten. Graag zelfs! Stellen we eisen? Jazeker, maar dan aan de waarnemingen. De kwaliteit van onze gegevens willen we immers waarborgen. In de praktijk betekent dit controle bij invoer van de waarnemingen. De ingevoerde waarnemingen worden op betrouwbaarheid getoetst op basis van hiervoor ontwikkelde kennisregels en controleroutines. Ben je een beginnende waarnemer? Ook dan ben je welkom. En wil je je verder bekwamen, dan hebben we verschillende cursussen in de aanbieding.

Stellen we naast eisen aan de waarnemingen dan geen eisen aan de waarnemer zelf? We vragen de geldende fatsoensnormen in acht te nemen. Respecteer toegangsregels van terreineigenaren. Ook een aansprakelijkheidsverzekering is natuurlijk van belang.

Meerjarenvisie

Om de vier jaar kijken we terug en vooruit. In 2021 wordt de Meerjarenvisie voor de periode 2022-2025 voorbereid.

Dit is de verkorte versie van de periodieke Meerjarenvisie (pdf).