Boerenlandvogelbalans 2020

De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de Scholekster en Kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van.

U kunt de publicatie citeren als:

Kleyheeg E., Vogelzang T., van der Zee I. & van Beek M. 2020. Boerenlandvogelbalans 2020. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / LandschappenNL, De Bilt.

Document: 

boerenlandvogelbalans_2020.pdf

Rapportnummer: 

2020/044

Auteurs: 

Erik Kleyheeg, Theo Vogelzang, Inge van der Zee & Maarten van Beek

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL, Bond Friese VogelWachten & Landschap Erfgoed Utrecht

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Jaargang bron: 

2020

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Publicatietaal: 

Nederlands