Privacyverklaring Sovon aangepast

We hebben onze privacyverklaring per 15 juli aangepast. Omdat we als organisatie persoonsgegevens beheren, zijn we in het kader van de AVG verplicht om zo'n verklaring op te stellen. Sovon hecht veel waarde aan optimale bescherming van persoonsgegevens van waarnemers. Dat betekent onder andere dat we nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.

We hebben onze privacyverklaring op 15 juli 2021 op de volgende punten herzien:

  • Voor eigen gebruik, waaronder het faciliteren van waarnemers en bij de kwaliteitsborging maakt Sovon gebruik van van ‘locatiegegevens’ (zoals looproutes) die gekoppeld zijn aan de waarnemer. Een waarnemer die dit niet wenst, kan die functie eenvoudig uitzetten in de app Avimap.
  • Sovon en een waarnemer kunnen in de beveiligde webomgeving lees- of invoerrechten van een telgebied toekennen aan één of meer andere waarnemers. De waarnemerscode en/of naam van een waarnemer is dan zichtbaar voor de andere waarnemer(s) met rechten op dit telgebied. Indien een waarnemer daar bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit kenbaar maken aan Sovon. We passen de rechten dan zo aan, dat het bezwaar wordt opgeheven.
  • Indien een waarnemer vogelgegevens verzamelt die herleidbaar kunnen zijn naar een specifiek woonadres (van waarnemer of derde) en de waarnemer dat niet wil, dan kan deze Sovon verzoeken maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De waarnemer kan dit ook doen door het mandaat aan Sovon in ‘Mijn account’ aan te passen.

Ten aanzien van vogelgegevens (niet te verwarren met persoonsgegevens) blijven de regels ongewijzigd. Elke waarnemer kan zelf bepalen of derden (anderen dan Sovon) – al dan niet geaggregeerde (bewerkte) vorm inzage mogen krijgen in zijn of haar monitoringresultaten. Wil je het mandaat dat je aan Sovon hebt gegeven inzien of wijzigen? Log dan in en ga naar ‘Mijn account’.         

De privacyverklaring hier te raadplegen.

Heb je een vraag? Stuur een mail naar onze privacymedewerker