Broedvogelrapport

Jaarlijks rapport over de recente ontwikkelingen van broedvogels in Nederland

Jaarlijks gaan enkele duizenden vrijwilligers op pad om gegevens te verzamelen voor het Meetnet Broedvogels. Deze tellingen worden aangevuld met professioneel veldwerk, gestandaardiseerd ringwerk en losse meldingen van zeldzame broedvogels. 

Over het rapport

In het rapport Broedvogels in Nederland doet Sovon verslag van de recente ontwikkelingen van vogels die in Nederland broeden. Per jaar wordt een selectie van soorten beschreven. Deze publicatie verschijnt in samenwerking met het CBS, Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, de provincies en WenR. De gegevens worden verzameld binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

 

foto boven: Boomleeuwerik (Marcel Klootwijk)