Waar gaan de Visdieven naartoe?

20 juni. Visdief N93 vertrekt uit de kolonie in het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Koers: de Vlietstroom ter hoogte van de wadplaat Richel, tussen Vlieland en Terschelling. Hemelsbreed een dikke 25 kilometer vliegen om te gaan vissen voor een stel hongerige jongen.

Deze Visdief is één van de 29 vogels die begin juni in het Waddengebied zijn voorzien van een zender. In de afbeelding zie je de dagelijkse routes van drie van deze individuen. Ze worden gevolgd in het kader van het onderdeel ‘kennis vergaren en uitwisselen’ van Wij&Wadvogels.

Visdief N32 tijdens de vangst op Griend. Foto: Bram Ubels

Keuzes in het broedseizoen

Petra Manche, onderzoeker bij Sovon: ‘We hebben de Visdieven uitgerust met een GPS-zender die elke 40 minuten een locatie doorstuurt naar de ontvanger. Ze kregen de zender omdat we willen weten hoe ver ze moeten vliegen om voedsel te vinden, welke keuzes ze tussen zoet en zout water maken en of dat te maken heeft met de fase van het broedseizoen, de weersomstandigheden of het getij. We proberen ook met camera's bij de nesten te zien welk voedsel ze aan hun jongen voeren.’

Tracks van drie Visdieven van drie verschillende onderzoekslocaties van Wij&Wadvogels. N32 (rood) van Griend, N93 (blauw) van het Hegewiersterfjild en NLK (groen) van de broedrots bij Balgzand.

Drie individuen

  • N32 (rood) is op 3 juni op Griend gevangen. Deze Visdief kiest er consequent voor om in het zeegat tussen Vlieland en Terschelling te gaan vissen.
  • N93 (blauw), is op 2 juni gevangen als broedvogel van het Hegewiersterfjild, een van de grootste Waddenkolonies. Soms gaat deze Visdief vissen in de haven van Harlingen, maar regelmatig zijn er tochten naar Richel, waar ook N32 vaak vist. Niet alleen in dit zoute water wordt gevist; er worden ook tochten over de Afsluitdijk naar het zoete IJsselmeer gemaakt.
  • NLK (groen) werd op 10 juni op de kunstmatige broedrots bij Balgzand gevangen. Dit individu houdt er zelfs drie verschillende foerageergebieden op na: de Noordzeekust, Waddenzee en het IJsselmeer.

Wij&Wadvogels

Veel vogels die langs onze kust broeden hebben het zwaar. Soorten als de Kluut, Bontbekplevier en Visdief brengen bijna ieder jaar te weinig jongen groot in de Waddenzee. Dit leidde tot een speciaal actieplan voor de broedvogels in de Waddenzee. Met het project Wij&Wadvogels werkt Vogelbescherming Nederland samen met acht partners, veelal natuurbeheerders, aan het herstel van vogelpopulaties in het Waddengebied.

Om te zien of deze maatregelen helpen, voert Sovon Vogelonderzoek Nederland binnen dit project (monitorings)werkzaamheden uit met verschillende samenwerkingspartners en vrijwilligers. Wij&Wadvogels wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.