Noodklok voor Grote Karekiet

Het is alarmcode rood voor de Grote Karekiet in Nederland. De laatste jaren laat de soort een gestage achteruitgang zien. Werd het aantal broedparen vorig jaar nog tussen de 150 en 175 geschat, nu zijn er aanwijzingen dat de soort ternauwernood boven de 100 paar uitkomt.

Verdrietige optelsom

Sovon heeft onlangs de resultaten van verschillende vrijwillige tellers naast elkaar gelegd en kwam tot een verdrietige optelsom. Sinds 2001 is de stand in belangrijke resterende bolwerken in Noordwest-Overijssel met 50% afgenomen (van 100 naar 51 paar). Op de Loosdrechtse Plassen, belangrijk broedgebied, was de soort lange tijd stabiel met tussen de 25 en 30 territoria. In 2013 zakte dat aantal naar elf; wellicht een gevolg van het late en koude voorjaar waardoor het riet slecht groeit. Maar ook dit jaar stokt de teller bij dertien Grote Karekieten-territoria. Er lijkt dus meer aan de hand te zijn.

Het hele verhaal

Het hele verhaal leest u in het Natuurbericht van Sovon en Vogelbescherming.