Landelijke reuzensterntelling augustus 2022: stabilisatie van aantallen?

In augustus van dit jaar vond de landelijke slaapplaatstelling van Reuzensterns weer plaats. Er werden op 19 augustus door zo’n 20 tellers maximaal 142 Reuzensterns geteld, wat goed past bij de langlopende trend van de soort.

Reuzenstern
Vliegende Reuzenstern | Foto: Harvey van Diek

De aantallen van de soort lijken sinds 1989 geleidelijk op te lopen tot een absoluut maximum van 164 in 2020. Sinds ongeveer 2015 lijken de aantallen zich te stabiliseren rond 140-150 individuen, maar mogelijk is dit slechts schijn. Aan de hand van de grilligheid van de trend kunnen we opmaken dat er het lastig is om dergelijke conclusies te trekken op korte termijn. De soort heeft te maken met grote fluctuaties in het broedsucces, de flywayroute die individuen nemen verschilt van jaar tot jaar, droogte in het overwinteringsgebied speelt parten en waterstand en verstoring kunnen aantallen op de slaapplaatsen behoorlijk beïnvloeden.  Om deze redenen is het belangrijker om te kijken naar de langetermijntrend, welke nog geen reden tot zorgen toont. De soort heeft het in ieder geval tot enkele jaren geleden goed gedaan in de Oostzee, en heeft het broedgebied tot in Denemarken uitgebreid (European Breeding Bird Atlas 2), maar er lijkt sprake van recente lichte afname, welke we wellicht over enkele jaren in de Nederlandse trend terug zullen gaan zien.

Lees verder

Download de PDF om het gehele bericht te lezen.