Informatie per Soort

Hoe gaat het met de vogels in Nederland?

Je kunt per vogelsoort gegevens bekijken over verspreiding en trends in aantallen, broedsucces, overleving, seizoensvoorkomen en Staat van Instandhouding. 

Meer over soortinformatie »

Informatie per Provincie

Provincies spelen een belangrijke rol bij het natuurbeleid. Hoe zijn de ontwikkelingen op provinciaal vlak?

Voor elke provincie worden gegevens over verspreiding en trends weergegeven. Het gaat zowel om de actueel lopende monitoringprojecten als om resultaten van eerdere atlastellingen.

Bekijk gegevens per provincie»

Informatie per Gebied

Wat zijn de belangrijke gebieden voor de verschillende vogelsoorten?

Je kunt per Natura 2000-gebied en de belangrijkste andere vogelgebieden in Nederland aantallen en trendsvoor broedvogels en doortrekkers en wintergasten inzien.

Bekijk gegevens per gebied »

Vogels in Nederland

Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling van Nederlandse vogelsoorten, hun verspreiding en de ontwikkelingen in voor vogels belangrijke gebieden, zoals Natura 2000-gebieden.

De gegevens zijn afkomstig van de monitoringprojecten die Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met CBS en andere partners coördineert, met name in het kader van het nationale Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), dat financieel wordt ondersteund door het Ministerie van EZ en Rijkswaterstaat. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd en zijn vrij te gebruiken mits de aanbevolen bronvermelding bij de grafieken en www.sovon.nl wordt overgenomen. Zie ook de toelichting met meer details over de weergegeven resultaten.

Telrichtlijnen uitgelicht

Telrichtlijnen

Voor veel soorten zijn specifieke richtlijnen om te tellen. Bij iedere soort staat op de pagina naast trendinformatie een tabje 'telrichtlijnen'.

Indexen en aantallen

Zijn soorten de afgelopen jaren voor- of juist achteruit gegaan? Landelijke index- en trendcijfers per meetnet zijn te bekijken in de onderstaande bestanden. De gegevens zijn vrij te gebruiken, mits vermelding van Sovon als bron. Lees voor toelichting de uitleg op het eerste tabblad. Het laatste bestand geeft recente landelijke aantalsschattingen van broed-, winter- en trekvogels.

De soorten- en gebiedenpagina's kwamen mede tot stand met financiële steun van