Dodaars

Wetenschappelijke naam

Tachybaptus ruficollis

Engelse naam

Little Grebe

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :4700
Broedpopulatie

2100-2900 (2013-2015)

Geschat maximum winter

5200-6500 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

5000-7100, sep (2012-2017)

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin March t/m August

Datumgrenzen

10 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Gehele dag, roepactiviteit het hoogst in vroege ochtend en late avond.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in broedbiotoop, met nadruk op baltsende vogels (hoge triller, veelvuldig in duet tussen partners), paren in broedbiotoop (maken onderling vaak ruzie), bezoek aan nestplaats (nest soms goed zichtbaar, anders te herleiden door in en uit vegetatie zwemmende adult), paren met jongen (met kleine jongen vaak onopvallend, bedelroep van grotere jongen luid). Afspelen van geluid (baltsroep) kan zinvol zijn.
LET OP: Solitaire paren in onoverzichtelijk biotoop kunnen zeer onopvallend zijn. Biotoopkeus zeer gevarieerd (inclusief bosvijver of zelfs gietwaterbassin, soms zeer kleine plasjes); denk dus niet te snel dat een broedgeval uitgesloten is. Mannetje kan jongen verzorgen terwijl vrouwtje volgend legsel bebroedt. Zie ook Bijzonderheden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm, broedende vogel, pas uitgekomen jongen) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 10 april t/m 10 juli

In overige gevallen (adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop):
moet er 1 waarneming zijn in de periode 30 april t/m 10 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

500 m

Bijzonderheden

Nieuwe vestigingen kunnen het hele seizoen plaatsvinden onder invloed van waterstandschommelingen. Nog in augustus kunnen zich paren vestigen (jongen verschijnen in september).

Broedbiologie

Gebonden aan stilstaande zoete wateren met meestal uitgebreide oevervegetatie (maar soms in heel kale situaties!). Drijvend nest meestal tussen vegetatie. Eileg van begin april tot eind augustus, met piek in mei en begin juni. Eén tot twee (wellicht drie) broedsels per jaar, meestal 5-6 eieren, broedduur 20-21 dagen, jongen na 44-48 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar, vooral van half augustus tot en met april.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Vaak solitair of met enkele bijeen, soms ettelijke tientallen
- Weinig midden op open water, vaak langs oever
- Veelvuldig duikend en onder water zwemmend
- Verbergt zich soms achter waterplanten of oevervegetatie, in havens ook langs boten
- Zowel op plassen als brede rustige beken en kanalen (ook in stad)
- Op veel broedplaatsen (vennen) ontbrekend in winter
- Bij vorst tot in kleinste wakjes