Patrijs

Wetenschappelijke naam

Perdix perdix

Engelse naam

Grey Partridge

Rode Lijst :Kwetsbaar
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

4500-5500 (2013-2015)

Geschat maximum winter

15.000-20.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Patrijs

Perdix perdix

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half februari t/m half augustus

Datumgrenzen

15 februari t/m 20 juni

Tijd van de dag

Gehele dag, baltsactiviteit het hoogst in avondschemer (speciaal op warme en windstille avonden).

Aanwijzingen

Alle waarnemingen noteren, met speciale aandacht voor balts (roepende mannetjes, reageren op menselijke aanwezigheid vaak met roep), paren (typerend gedrag maart-half mei: vrouwtje foeragerend met waakzame man vlakbij) en families (vrouwtje leidt kuikens, mannetje waakt). Roepactiviteit kan goed gestimuleerd worden door afspelen geluid.
LET OP: Partners altijd dicht bij elkaar, meestal binnen 25 m. Waakzame man duidt op broedende of foeragerende vrouw in de omgeving. Beide partners verdedigen territorium.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 februari t/m 20 juni

In overige gevallen (adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop):
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 februari t/m 20 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

500 m

Bijzonderheden

Langs perceelsranden kunnen kenmerkende veertjes en poepjes (1,5-2 cm lang, 0,5-1 cm dik, stomp en wit aan één kant, puntig en groen aan andere kant) aanwezigheid verraden. Telling van wintergroepen (goed zichtbaar bij sneeuwlaagje!) geeft indicatie van broedpopulatie (aantal individuen delen door 2). Groepen lossen op in paartjes aan het eind van de winter.

Broedbiologie

Gebonden aan open agrarisch landschap, in hoofdzaak bouwland en extensief hooiland. Bodemnest verstopt in dichte vegetatie, vaak in perceelsranden of bermen. Eileg half april tot diep in augustus. Eén broedsel per jaar (maar diverse vervolglegsels mogelijk), meestal 10-20 eieren, broedduur 23-25 dagen, jongen (nestvlieders) na 14 dagen vliegvlug en na 5 weken zelfstandig. Families sluiten zich in winter aaneen.

Literatuur

Schoppers J. 1996. Cassetterecorder goed hulpmiddel bij inventarisatie Patrijs Perdix perdix in het broedseizoen. Limosa 69: 180-181.