Slangenarend

Wetenschappelijke naam

Circaetus gallicus

Engelse naam

Short-toed Snake Eagle

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-1 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Slangenarend

Circaetus gallicus

Methode

Lokaliseren van broedparen

Tijd van het jaar

Begin april t/m augustus

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 augustus

Tijd van de dag

Van enkele uren na zonsopkomst tot in de avond.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen, met speciale aandacht voor aanwezigheid van paar (voert stuiterende baltsvlucht uit, vaak onder langdurig roepen; kan tot in augustus voorkomen) en aanwijzingen voor nest (transport van nestmateriaal of voedsel, bedelend groot jong).
LET OP: Overzomerende vogels of trekkers kunnen met prooi (meestal slang) rustige zitplaats opzoeken; niet verwarren met gerichte voedselvluchten indien er een nest is.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 15 augustus en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2000 m

Documentatie

Soort heeft nog nooit in Nederland gebroed en vogels die er soms langdurig verblijven waren voor zover bekend nooit gepaard. Eventueel broedgeval is echter niet geheel uit te sluiten. Dan uiterste zorgvuldigheid betrachten en geval uitvoerig documenteren, liefst met foto's. Zoek na de bladval het nest op.

Bijzonderheden

Broedbiologie

Boombroeder, nestelt in boomtop of -kroon (vaak dennen of eiken), soms op oud roofvogelnest. Eileg van half april tot begin mei. Eén broedsel per jaar, altijd 1 ei, broedduur 42-45 dagen, nestjongenperiode 70-75 dagen, daarna 1 week als takkeling bij nest.