Ortolaan

Wetenschappelijke naam

Emberiza hortulana

Engelse naam

Ortolan Bunting

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Ortolaan

Emberiza hortulana

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half April t/m eind July

Datumgrenzen

15 mei t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends (maar meestal niet vroeg).

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in geschikt biotoop (kleinschalig cultuurland met veel zomergranen en loofsingels) noteren, met speciale aandacht voor zang (vaak vanaf hoge zangpost, soms vanaf kluit op bodem; baltsvluchtje tussen verschillende zanposten), nestbouw of voedseltransport.
Broedvogels zingen lang door (tot aan uitkomen der eieren); let bij zingende vogel op of hij gepaard is of niet (ongepaarde vogel zingt veel frequenter en heeft minder binding aan bepaalde plekken). Familie met stuntelig vliegende jongen is indicatie voor broedsel ter plaatse.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 30 juni

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Soort is als broedvogel inmiddels uitgestorven in Nederland, maar een incidenteel geval is niet uitgesloten. Uitgebreide documentatie noodzakelijk met hoogste broedcode per datum. BELANGRIJK: vermeldt of het om een ongepaarde vogel dan wel een paar ging.

Bijzonderheden

Door grondbewerking of vegetatiegroei kunnen verplaatsingen tot eind mei optreden.

Broedbiologie

Gebonden aan kleinschalig cultuurland op droge bodem; Nederlandse vestigingen op heide betroffen wellicht ongepaarde mannetjes. Bodemnest meestal in rogge of wintergerst, evt. in andere lage vegetatie (bij begin nestbouw niet hoger dan 15 cm). Eileg half mei tot eind juni, vooral tweede helft mei. Eén broedsel per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 11-12 dagen, nestjongenperiode 8-10 dagen, jongen na ca. 14 dagen vliegvlug.