Grote Kruisbek

Wetenschappelijke naam

Loxia pytyopsittacus

Engelse naam

Parrot Crossbill

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

0-400 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Grote Kruisbek

Loxia pytyopsittacus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin January t/m eind August

Datumgrenzen

1 januari t/m 15 mei

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends.

Aanwijzingen

Bij waarnemingen in geschikt biotoop (oud naaldbos) letten op zang , nestbouw (mannetje begeleidt vrouwtje), alarm en nestbezoek (mannetje vliegt met volle krop rechtlijnig naar nest; voert vrouwtje of jongen). Solitaire vogel of paar kan verdacht zijn, groepjes trekken vermoedelijk nog weg.
LET OP: Blijf kritisch bij soortdeterminatie in verband met verwarring met Kruisbek (roepen kunnen bedrieglijk op elkaar lijken). Paar met uitgevlogen jongen mag alleen geteld worden indien jongen nog niet goed vliegen en van ouders afhankelijk zijn. Rondtrekkende families kunnen grote afstanden afleggen!

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 januari t/m 15 mei

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Slechts enkele broedgevallen bekend. Uitgebreide documentatie (met geluidsopname en/of foto) is noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Speciale aandacht nodig na invasie; een zeldzaam verschijnsel, doorgaans gepaard gaande met een veel omvangrijker invasie van Kruisbek.

Broedbiologie

In broedgebieden gebonden aan oud dennenbos, met voorkeur voor vruchtdragende percelen. Nest meestal in kroon, doorgaans aan buitenkant op zijtak. Broedperiode januari-mei, incidenteel tot in oktober en buiten reguliere verspreidingsgebied wellicht ook in andere maanden mogelijk. Nul tot twee broedsels per jaar, afhankelijk van voedselsituatie, meestal 3-5 eieren, broedduur 14-16 dagen, nestjongenperiode 21-25 dagen, familieverband blijft na uitvliegen nog enige weken intact.