Indische Gans

Wetenschappelijke naam

Anser indicus

Engelse naam

Bar-headed Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

50-90 (2013-2015)

Geschat maximum winter

250-400 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Indische Gans

Anser indicus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin april t/m eind juli

Datumgrenzen

15 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Paren en broedverdachte individuen in broedbiotoop (moeras, eilandjes, grasland, wateren); let op territoriaal of nestindicerend gedrag, vooral paarsgewijs foerageren (man waakzaam, vrouw stevig bunkerend), wakende vogel bij potentiële broedplaats, baltsende en alarmerende individuen of paren op en boven broedplaats, nest met broedende vogel.
LET OP: Paren met kleine jongen kunnen al forse afstand hebben afgelegd.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 april t/m 30 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2500 m

Bijzonderheden

Exoot. Broedvogels oorspronkelijk afkomstig uit waterwildcollecties, maar nakomelingen wild.

Broedbiologie

Nestelt in moerasgebieden en voor grondpredatoren onbereikbare grazige eilanden (ook stuweilanden). Broedt solitair of in los-vaste kolonies tot enkele tientallen paren. Eileg half april tot half mei. Eén broedsel per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 27-30 dagen, jongen na 55-60 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-april.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Meestal in paren of groepen tot enkele tientallen; solitaire vogels bij andere ganzen
- Vaak samen met andere ganzen, vooral Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans en Grote Canadese Gans
- Foerageert op grasland en akkers met oogstresten
- Drinkvluchten naar open water
- Overzomeraars tellen in juli of eerste helft augustus, overdag op wateren (tussen 09-18:00 uur)