Bonte Kraai

Wetenschappelijke naam

Corvus cornix

Engelse naam

Hooded Crow

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-1 (2018)

Geschat maximum winter

50-80 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Bonte Kraai

Corvus cornix

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m augustus

Datumgrenzen

1 mei t/m 10 augustus

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alert zijn bij late voorjaarswaarnemingen van (meng)paar, letten op nestbouw, bezet nest (mannetje houdt wacht bij broedend vrouwtje, staart steekt over nestrand), alarm en voedseltransport (mannetje voedt vrouwtje dat broedt of kleine jongen heeft, pas als jongen 1 week oud zijn gaan beide ouders voedsel zoeken). Speciale aandacht op Waddeneilanden.
LET OP: Scherp opletten op verenkleed van beide geslachten. Nederlandse broedvogels vertonen vaak hybride kenmerken. Pas op voor late doortrekkers, overzomeraars en niet-broedende vogels (soort broedt meestal pas in het derde jaar); deze vertonen geen nestgedrag.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 mei t/m 10 augustus

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Zeldzame broedvogel, vrijwel uitsluitend in het uiterste noorden van het land, waarvan broedstatus niet geheel duidelijk is. Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Beschrijf samenstelling paar: zuivere Bonte Kraaien, Bonte Kraai en Zwarte Kraai dan wel (een of beide vogels) hybriden Zwarte x Bonte Kraai.

Bijzonderheden

Broedbiologie

In Nederlandse situatie meestal nestelend in open tot halfopen terrein, doorgaans agrarisch cultuurland of duingebied. Eileg in april of begin mei. Eén broedsel per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 17-22 dagen, nestjongenperiode 30-36 dagen, jongen na uitvliegen nog tot 5 weken verzorgd.