Voor professionals

Kennis over de ecologie van vogels is relevant als je in je werk te maken krijgt met beschermde soorten. Of het nu gaat om het kunnen beoordelen van ecologische informatie, tot het begrijpen van de effecten van beschermingsmaatregelen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien, heeft Sovon diverse mogelijkheden voor cursussen en opleidingen voor professionals.

Opleiding op maat

Een cursus of opleiding kan antwoord geven op kennisvragen binnen je organisatie. Sovon kan je medewerkers bijscholen op het gebied van monitoring, ecologie en bescherming van vogelsoorten en soortgroepen die relevant zijn voor bijvoorbeeld het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, de Wet natuurbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijn en het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Door onze samenwerking met groene adviesbureaus, soortenorganisaties, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen is dit aanbod ook breder te trekken naar andere soortgroepen, plantengemeenschappen en habitattypen. Een passend aanbod is mogelijk van een cursus van een dagdeel, tot een meerdaagse opleiding.

Aanbod

Oude natuur bij een nieuwbouwwijk

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars...

Contact

Marcel Wortel

Senior adviseur
Marcel Wortel
Wetenschapscommunicatie, persvoorlichting en woordvoering, coördinator thema Basiskwaliteit Natuur