In het diepe binnenland broedende Stormmeeuwen

Stormmeeuwen broeden in ons land vooral op de Waddeneilanden en in de kuststreek. Maar ze nestelen ook diep landinwaarts.

Als geheel doet de broedpopulatie het niet best. In het bolwerk, de Waddeneilanden, nemen de aantallen recent af (net als in de Duitse en Deense delen van de Waddenzee). Broedvogels van de Hollandse duinen zijn al sinds enkele decennia (Vos!) verkast naar steden in de omgeving. Zo nestelden er in Alkmaar in 2013 bijna 500 paren. Ongeveer even veel als in het hele Deltagebied.

Nieuwe broedplekken

De in West-Nederlandse steden broedende Stormmeeuwen zitten veelal op daken, maar ook op afgesloten industrieterreinen waar waarschijnlijk geen/weinig predatie plaatsvindt. Een voorbeeld zijn de 150 paren in de havengebieden op het Eiland van Dordrecht (2013). 

Diep landinwaarts

Vestigingen dieper landinwaarts zijn soms al meer dan een halve eeuw bekend, zoals bij Budel (NBr). Doorgaans gaat het om hele kleine aantallen, soms solitaire paren. Ze kunnen broeden op natuurlijke plekken, zoals een eilandje, maar ook op bijvoorbeeld een (nog in werking zijnde) baggermachine in een afgraving. Ook zijn nesten in lage boompjes bekend.

Gemakkelijk te missen

Dergelijke kleine vestigingen kun je gemakkelijk missen. De nesten zitten soms op rare plekken, vallen weinig en zijn niet permanent bezet. Aanwezige Stormmeeuwen op bijv. een baggergat worden soms versleten voor overzomeraars. Let echter goed op wanneer ze alarmeren voor een overvliegende reiger, grote roofvogel of grote meeuw: dan is er meestal wat aan de hand...

Bij de oosterburen

Dat mini-kolonies vooral langs de oostgrens voorkomen, zal geen toeval zijn. Sinds ongeveer 1950 broeden er Stormmeeuwen in het deels aan ons land grenzende Nordrhein-Westfalen. Het gaat inmiddels om tegen de 500 paren, die zowel in het Rijndal broeden als op grote afgravingen elders. Soms op voor Visdieven uitgelegde vlotjes!

Ook andere meeuwen

Dat Kokmeeuwen (ook) in het diepe binnenland broeden, is algemeen bekend. Waarnemers moeten echter ook attent zijn op andere meeuwen, met name Kleine Mantelmeeuw en Geelpootmeeuw. Extra aandacht voor industrie- en bedrijventerreinen (hoge gebouwen, afgesloten braakliggende gronden) en stuweilanden kan lonend zijn!