Beheer en Tapuiten in Natura 2000 duingebieden

In 2017 werd voor het elfde jaar op rij de Tapuit-populatie in de Noordkop bij Den Helder onderzocht (56 paren, 112 jongen gekleurringd). In de Eierlandse Duinen op Texel gebeurde dat voor het tweede jaar (29 paren, 99 jonge vogels gekleurringd).

Verschillen 

Er zijn in beide jaren grote verschillen tussen de populaties. Bij Den Helder gaan veel meer nesten verloren, maar is het aantal uitgevlogen jongen per succesvol paar wat hoger dan op Texel. Het eerste is gerelateerd aan verschillen in predatiedruk, het tweede een mogelijk gevolg van verschillende voedselsituaties.

Konijnen-populatie ingestort

In Den Helder is het broedsucces de laatste jaren sterk afgenomen. Hier is de Konijnen-populatie ingestort, zijn daardoor de vestigingsmogelijkheden voor Tapuiten afgenomen (vergrassing) en is de predatiedruk toegenomen. We hopen de effecten van nestbescherming (wel effectief tegen vossen, nog niet tegen kleine marterachtigen) en terreinbeheer (positieve reactie op kleinschalig chopperen en schapenbegrazing) ook de komende jaren te blijven onderzoeken. In het kader van de PAS zal de omvang van de maatregelen worden opgeschroefd.

Overleving

Met de langjarige registratie van terugkerende vogels met kleurringen worden ook berekeningen van overleving uitgevoerd. Het aandeel jonge Tapuiten dat na de winter terugkeerde in het broedgebied is op Texel opvallend lager dan bij Den Helder. Voedselgebrek of verhoogde predatie in de periode tussen uitvliegen en vertrek naar de overwinteringsgebieden zou een reden kunnen zijn.

Downloads

Veel steun

Dit is een project met financiële steun van vele partijen, waaronder VBN, OBN, SBB, Nationaal Park Texel, Landschap Noord-Holland en Jaap van Duinfonds .

Contactpersoon

chris.vanturnhout@sovon.nl.