Gaswinning

Het Lauwersmeergebied is op nationaal en internationaal niveau een belangrijk vogelgebied. In maart 2000 is het gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied, in december 2010 officieel als Natura 2000-gebied. In het kader van gaswinning onder de Waddenzee en het Lauwersmeer vindt monitoring plaats naar de mogelijke ecologische effecten van bodemdaling als gevolg van gaswinning.

Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, roofvogels en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma dat plaatsvindt vanaf 2007.