Cursus Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief.

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland (www.steenuil.nl).

Steenuilen in het plangebied? Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar en ecologen krabben zich achter de oren. Wat nu? Geen één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet geniet de steenuil een jaarrond bescherming.

Met de ééndaagse cursus “Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en steenuilbescherming samen kunnen gaan.

 

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn o.a.:

  • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
  • Wat is de impact van wegen?
  • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?
  • Hoe kan ik de draagkracht vergroten?
  • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
  • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
  • Hoe maatregelen uit te voeren?
  • Hoe nu verder met de uitspraak van de RvS?
  • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Uiteraard gaan we uitgebreid in op het beoordelingskader Flora- en faunawet.

Kennisniveau

Je hebt een basale ecologische kennis van steenuil. De soortenstandaard Steenuil die door de overheid is gepubliceerd, kan als basiskennis dienen. De cursus is geënt op deze soortenstandaard, maar richt zich op de praktische toepassing ervan.

Doelgroepen

Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met steenuil en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op steenuilen inschatten, maatregelen bepalen om schade aan steenuilleefgebied te voorkomen of te verzachten. Tot deze mensen behoren (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus, medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), maar ook natuurbeschermde organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders).

Interesse

Als je interesse hebt voor de cursus, individueel of in company, neem dan contact met ons op. We informeren je graag over de mogelijkheden.