Kanoet

Wetenschappelijke naam

Calidris canutus

Engelse naam

Red Knot

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

5300

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

110000-220000, aug (2009-2014)

Tijd van het jaar

Hele jaar, maar amper in juni.

Tijd van de dag

Van 2 uur voor hoogwater tot hoogwater

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels (blijven vaak wat rondvliegen) beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater rustend in dichte en soms zeer grote groepen
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken

Bijzonderheden

- HVP vooral op kale hoge zandplaten, ook wel op kwelder/schor, oevers van brakke of zoute wateren, kaal bouwland en grasland
- Vaak zeer grote concentraties, tel eventueel meerdere keren en neem gemiddelde
- Vaak samen met andere steltlopers (Bonte Strandloper, Rosse Grutto)
- Soms lastig te tellen tussen grotere (en qua kleur gelijkende) Rosse Grutto´s
- Let op kleurringen (zie www.cr-birding.org)

Tijd van het jaar

Eind juli-half november en eind maart-half juni.

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Soms samen met andere steltlopers
- Meest op ondiepe plassen met slikkige oevers, soms op akkers etc.
- Schaars in diepe binnenland

Buiten broedtijd

Kanoeten worden bijna alleen in het Waddengebied en de zoute delen van de Delta gezien; in het binnenland zijn ze schaars. In juni en juli zijn kleine aantallen Kanoeten in Nederland aanwezig. De aantallen nemen in augustus sterk toe tot zo'n 100.000 exemplaren of meer, met enorme concentraties op onbewoonde eilanden en zandplaten. In de maanden september tot en met november liggen de aantallen gewoonlijk wat lager, terwijl ze in de wintermaanden variabel zijn. Dit is afhankelijk van het optreden of uitblijven van strenge vorst, waardoor een deel van de Kanoeten soms wegtrekt. De voorjaartrek piekt in mei. Binnen de Waddenzee vond sinds 1990 een gedeeltelijke verschuiving plaats van de westelijke naar de oostelijke delen. Dit was het gevolg van intensieve schelpdierenvisserij, leidend tot voedselgebrek. De landelijk getelde aantallen schommelen hevig, deels vanwege telproblemen.