Partners

Sovon werkt met vele organisaties samen. Een aantal springen daar uit. Zo zorgen we al sinds jaar en dag samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor goede en statistisch verantwoorde monitoringprojecten.

Vogelbescherming

De samenwerking met Vogelbescherming Nederland mag ook niet onvermeld blijven. We hebben daarbij een mooie taakverdeling afgesproken: Sovon zorgt voor goede gegevens over en onderzoek naar het wel en wee van de vogelstand, terwijl Vogelbescherming zich bezighoudt met de bescherming van vogels. We hanteren een belangrijke spelregel: onafhankelijkheid. Dit zorgt er mede voor dat onze gegevens objectief en betrouwbaar zijn, voor ons een wezenlijk gegeven!

Lees ook eens het artikel 'bescherming baseer je op onafhankelijke tellingen' (bron: Vogelnieuws 05/13).

Vogelwerkgroepen

Een belangrijke factor waarbij we samenwerken betreft de vrijwilligers en het netwerk van Vogelwerkgroepen. Afstemming en elkaar versterken zijn hier sleutelwoorden.

Centre for Avian Population Studies

Binnen het Centre for Avian Population Studies (CAPS) werken vijf toonaangevende instellingen op het gebied van vogels en populatieonderzoek samen: Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Vogeltrekstation, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen, en Vogelbescherming Nederland.

Samen proberen we de oorzaken van aantalsveranderingen in vogelpopulaties te begrijpen, zodat onderbouwde beheermaatregelen kunnen worden getroffen.Tel- en ringgegevens worden gezamenlijk ingezet om populatiemodellen te voeden, om daarmee vragen op het gebied van vogelpopulaties te kunnen beantwoorden.

Natuurplaza

Sovon is samen met FLORON, RAVON, Zoogdiervereniging en Stichting Bargerveen gevestigd op Natuurplaza te Nijmegen. Ook met De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten werken we nauw samen.

Internationaal: IUCN, EBCC

Verder is Sovon lid van de IUCN. IUCN ijvert voor een ‘evidence-based’ vorm van natuurbescherming en biedt daarvoor een platform waarin natuurbeschermers en kennisinstituten informatie uitwisselen.

Internationaal is Sovon onderdeel van de Eurpean Bird Cencus Council (EBCC). Ruud Foppen van Sovon is sinds 2009 voorzitter van de EBCC.