Onderzoek naar verstoring watervogels

Waarom verstoringsonderzoek?

De Nederlandse wetlands, zoals de Wadden en de Delta, behoren tot de belangrijkste van Europa. Hoewel ze bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen kunnen hebben voor vogels. Niet alleen de vogels, maar ook de zogenaamde drukfactoren moeten in de gaten worden gehouden. 

Sovon organiseert daarom verzameling van gegevens over (potentiële) verstoringsbronnen en verstoringen. Er zijn drie projecten waarin dat gebeurt:

  • Oog voor het Wad: samen met andere partners draagt Sovon bij aan de monitoring in de Waddenzee.
  • Vanaf het najaar van 2017 ook monitoring van verstoringsbronnen via de landelijke watervogeltellingen.
  • CHIRP: dit onderzoeksproject richt zich op Scholeksters, met speciale aandacht voor verstoring op en rond de Vliehors.

Op zoek naar balans

Het monitoringsonderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van verstoring en gaat na of en hoe o.a. vaarrecreatie invloed heeft op het Waddengebied. Via het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee wil men de balans tussen natuur en recreatie versterken.

Oog voor het Wad

Oog voor het Wad is een applicatie waarmee vogeltellers naast vogels en zeehonden (potentiële) verstoringsbronnen zoals speedbootjes registeren. 

Naar de projectpagina »

Oog voor het Wad is een initiatief van:

Watervogeltelling

Vanaf het najaar van 2017 kunnen tellers van het watervogelproject aanvullende gegevens over verstoring invullen in Avimap (app en online).

 


 

 

CHIRP

In het onderzoeksproject CHIRP (Cumulative Human Impact on biRd Populations) wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters.

Naar de website van CHIRP »