Boerenlandvogels

Ongeveer 70% van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor een deel van de soorten, zoals Grutto en Scholekster, die van dit landschap gebruik maken, is ons land internationaal van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon richt zich op het in beeld brengen van de oorzaken van de grootschalige afname van boerenlandvogels in Nederland, en op de mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren.

Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor reproductie, de factoren die hierop van invloed zijn (bijvoorbeeld predatie en voedselaanbod) en de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer.

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Status

»Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland? 

Meetnetten monitoring weidevogels Sovon

Monitoring

»Vinger aan de pols via meetnetten en specifieke telprojecten

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Winter

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op 

Predatie nesten weidevogels Sovon

Predatie

»Wat is de invloed van vossen en andere predatoren op weidevogels? 

Scholeksters Nederland ringen Bruno Ens Sovon

Kleurringen 

»Kleurringen leveren belangrijke informatie op over overleving, sterfte en verspreiding

Maatregelen bescherming weidevogels Sovon Vogelbescherming effect

Maatregelen

»Werken de maatregelen voor bescherming weidevogels? 

Internationaal

Ons land is internationaal van groot belang voor veel weidevogels 


»