Trektellen

Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Belangrijke impulsen kwamen van de Club van Zeetrekwaarnemers/Nederlandse Zeevogelgroep (vanaf 1972) en de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellen (LWVT; 1976-93).

Vanaf 2006 worden trektellingen ingezameld in samenwerking tussen Sovon en Trektellen.nl. De telresultaten worden door de waarnemer zelf ingevoerd op Trektellen.nl, waar ook de landelijke gegevens te bekijken zijn.

Doel

Aantallen trekvogels (en veranderingen daarin) vastleggen. Gegevens worden o.a. gebruikt om trekpatronen of bijzondere gebeurtenissen (invasie, reactie op weer) bij vogels te documenteren, maar ook om bijv. aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen te vermijden.

Welke soorten

Alle soorten, voor zover actief trekkend (langsvliegend) en niet lokaal gebonden (door bijv. slaap- of voedseltrek).

Werkwijze

De telling vindt plaats vanaf een vast telpunt:

Landtrek

  • Alle trekkende vogels noteren, liefst per uur
  • Minimaal 1 uur tellen 
  • Lucht met blote oog of verrekijker afzoeken
  • Telescoop handig bij ver vliegende vogels
  • Afwijkende trekrichtingen noteren

Zeetrek

  • Alle trekkende vogels noteren, liefst per uur
  • Minimaal 1 uur tellen 
  • Door kijker of telescoop vast punt boven zee fixeren; af en toe ook de branding scannen
  • Noteren per vliegrichting: zuid (west) dan wel noord (oost)

Handleiding

Er is (nog) geen handleiding. De handleiding van de LWVT is door Bas van Dijk geactualiseerd. Dit geeft een indruk van hoe de gegevens systematischer verzameld kunnen worden, en voor meer doelen worden ingezet. Nuttige aanwijzingen voor de herkenning van over land trekkende soorten zijn te vinden in een (vertaald) artikel van Wulf Gatter.

Resultaten

Regelmatig verschijnen korte bijdragen over bijzondere trekverschijnselen in Sovon-Nieuws. Meer gedetailleerde analyses zijn in verschillende andere tijdschriften gepubliceerd.

Meedoen

Iedereen met een redelijke kennis van trekkende vogels (geluid, vlieggedrag, silhouet etc.) kan meedoen.