Kust en grote wateren

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs.

Hoewel de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onderzoek.

Dossiers

 

Zoute wateren »

De Nederlandse wetlands, zoals de Wadden en de Delta, behoren tot de belangrijkste van Europa. Hoewel ze bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen kunnen hebben voor vogels. Sovon volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Zoete wateren »

Planologische ingrepen in zoetwatergebieden, zoals grind-, zandwinning en baggerspecie dumpingen hebben gevolgen voor watervogels. In het kader van Natura2000 doelstellingen bepaalt Sovon scenario’s voor ingrepen en zoekt naar verklarende factoren voor de afname van soorten. Daarnaast evalueert Sovon de gevolgen van natuurherstel voor moeras en watervogels.

Noordzee »

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Sovon een monitoringplan voor vogels op zee opgesteld voor het Nederlandse deel van de Noordzee. De informatiebehoefte van de (nieuwe) Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) werd hierbij gecombineerd met de informatievragen vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.