Stedelijke leefomgeving

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Intensief ruimtegebruik zorgt ervoor dat steden steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Dit heeft effect op de leefgebieden van vogels.

Sovon volgt de ontwikkeling van vogels in de stad en doet onderzoek naar beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Projecten

 

Meetnet Urbane Soorten »

Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Inmiddels bestrijkt het urbane gebied 16 procent van het oppervlak. Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van dorpen en steden, haven- en industriegebieden. 
Vrijwilligers leggen aantallen en verspreiding vast van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in aanvulling op de andere broedvogeltellingen.

Stadsvogelindicator »

Het stedelijk milieu is zeer dynamisch. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie van oude stadswijken of de aanleg van bedrijventerreinen kunnen van grote invloed zijn op broed- en foerageermogelijk-heden voor stadsvogels. De stadsvogelindicator laat voor verschillende vogelgroepen zien hoe goed ze het doen in vergelijking met het gemiddelde beeld in Nederland en waar beheer verbetering kan brengen.

Exoten »

Waarom zijn sommige niet-inheemse soorten, zoals de Halsbandparkiet, zo succesvol in Nederland? Sovon houdt de populatiestatus van exoten in Nederland in de gaten en doet verklarend onderzoek naar het succes van soorten en de risico's die hieraan verbonden kunnen zijn. Het informeren van het publiek over de opmars van exotisch soorten is een belangrijke taak van Sovon.

Jaarrond Tuintelling »

In Engeland geven mensen al sinds 1995 het hele jaar door welke vogels er in hun tuin zitten. De Garden Bird Watch van de BTO is een groot succes en een inspirerend voorbeeld voor de Jaarrond Tuintelling. Door bij te houden wat er in jouw tuin voorkomt, draag je bij aan een beter beeld van hoe het met de natuur in jouw directe omgeving gaat.