Kwaliteit van de natuur

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties. 

Sovon onderzoekt welke factoren de natuurkwaliteit beinvloeden en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden. 

Dossiers

 

Natuurbeheer »

Waar natuurbeheer gericht is op het herstellen of behouden van leefgebieden voor vogels, is de belangrijkste vraag of het voorgenomen beheer ook daadwerkelijk de bedoelde effecten bereikt. Sovon doet onderzoek naar maatregelen die nodig zijn om de omstandigheden voor vogels gunstig te houden.

Stikstof / PAS »

De stikstofdepositie is op veel plaatsen te hoog. Dit heeft misschien geen directe effecten op de gezondheid van vogels, maar werkt wel door in de kwaliteit van het leefgebied van vogels. Sovon doet soortgericht populatieonderzoek en kijkt naar de werkingsmechanismen achter de gevoeiligheid van verschillende soorten voor stikstof.

SVI | Vogelrichtlijn | Rode Lijst »

Voor het maken en evalueren van natuurbeleid en -bescherming is veel behoefte aan overzichten van de populatiestatus van vogelsoorten in Nederland. Sovon heeft veel informatie over de aantallen en verspreiding van vogels in Nederland, veranderingen daarin en verklarende factoren.

Rapportages natuurbeleid »

Of natuurbeleid ook het juiste effect sorteert, kan blijken uit evaluaties die Sovon uitvoert, bijvoorbeeld in het kader van Natura2000 en de Vogelrichtlijn. Sovon brengt hierbij de belangrijkste drukfactoren in beeld en welke maatregelen eventueel nodig zijn om natuurbeleid te verbeteren.

Ruimtelijke modellering »

Waar komen belangrijke populaties van broed- en wintervogels voor? Met de gegevens van de Vogelatlas kunnen we dit voor provincies goed in beeld brengen middels hotspotkaarten en kerngebieden.