Klimaat en menselijk gebruik

Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met het snel veranderende klimaat. Vogels ervaren de gevolgen hiervan in hun leefgebieden en het oprukken van ziektes.

Ook de maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, hebben gevolgen voor vogels. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van grootschalige wind- en zonneparken.

Sovon voert in internationaal verband onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en menselijk handelen op vogelpopulaties.

Dossiers

 

Energietransitie »

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap. Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken. Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Verstoring door licht, geluid en recreatie »

Kitesurfers die langs wadplaten scheren, mountainbikers die door broedgebieden fietsen, het gebrek aan duisternis in stedelijke gebied: verstoring van vogels is aan de orde van de dag in Nederland. Sovon doet onderzoek naar de effecten van deze verstoring op het broedgedrag van vogels en de gevolgen hiervan op populaties.

Effecten van klimaatverandering »

Het klimaat in Nederland verandert en die ontwikkeling zal zich de komende decennia voortzetten: we krijgen zachtere winters, warmere voorjaren en de kans op weersextremen (hevige regenbuien, storm) neemt toe. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor vogels. 

Dierziektes »

Het verzamelen van meldingen van dode wilde dieren geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen vogels het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Dit zorgt ervoor dat we tijdig opvallende sterfte kunnen signaleren. Een plotselinge verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Hoogspanning »

Hoogspanningsmasten zijn essentieel voor de levering van electriciteit. Tegelijkertijd worden de masten door veel vogels gebruikt om nesten in te bouwen. Overhangend nestmateriaal en de aanvoer hiervan door vogels kan leiden tot calamiteiten. Tegelijkertijd zijn vogelnesten tijdens het broedseizoen beschermd onder de Wet natuurbescherming.