Stadsvogels

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Den Haag en omstreken 2020

MUS-project 2020


Effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de Huismus

Doel van deze studie was om de effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de Huismus te bepalen.

Tien jaar Meetnet Urbane Soorten in de Haagse regio 2010-’19

In 2007 lanceerde Sovon het project Meetnet Urbane Soorten (MUS). Doel hiervan is het vastleggen van aantallen en de verspreiding van min of meer algemene ‘stadsvogels’, door middel van een eenvoudige telmethode.

Trends van 'gewone' broedvogels in 2019

Al vanaf 1984 wordt de broedvogelstand van 111 min of meer algemene Nederlandse soorten jaarlijks bijgehouden door vrijwilligers en een aantal professionals. Dat vindt plaats binnen het Broedvogel Monitoring Project (BMP), waaraan later het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) en Meetnet Urbane Soorten (MUS) zijn toegevoegd. Dankzij die mega-inspanning kunnen we het wel en wee van deze broedvogels goed volgen. Hieronder zetten we enkele opmerkelijke ontwikkelingen in 2019 op een rij.

MUS meet in stad én dorp… maar hoe goed?

Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer een tijdje mee. In 2007 werd het project in het leven geroepen omdat broedvogels van bebouwd gebied met andere monitoringprojecten onvoldoende gevolgd konden worden. Vanaf de start was het de bedoeling om het hele spectrum af te dekken: steden, dorpen, buurtschappen, villawijken, sportcomplexen en industrieterreinen. MUS werkt met telpunten per postcodegebied. Deze worden random geselecteerd, maar waarnemers kiezen hun eigen postcodegebied.

Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020

In het voorjaar van 2020 heeft Sovon in opdracht van de Provincie Utrecht broedende ganzen geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeente Houten. In deze rapportage worden de gebruikte methodiek, de aanpak van de telling, de resultaten van de territoriumkartering en de resultaten van de jongentelling besproken.

Met deze telling zijn van het stedelijke gebied van een vijfde gemeente in de provincie Utrecht de aantallen broedende ganzen geteld, nadat dit in 2016 en 2017 in Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Leusden (De Jong 2018) heeft plaatsgevonden.

Stadsduif in het Broedvogelrapport 2018

STADSDUIF Columba livia
Trend vanaf 1990 resp. 2007: ~ / -

Mus-flyer

Wat weten we na vijf jaar tuintelling?

Nederland telt 5,4 miljoen tuinen. Er zijn veel waarnemingen, maar nauwelijks systematisch verzamelde gegevens van de verschillende diersoorten die in onze tuinen leven. Naast de jaarlijkse eenmalige publiekstellingen, zoals de Nationale Tuinvogeltelling en de Tuinvlindertelling vond in Nederland geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen.

Broedvogels in Nederland in 2018

Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2018. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. Reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Boerenlandvogels (voorheen Meetnet Weidevogels) en het Meetnet Nestkaarten.

Subscribe to RSS - Stadsvogels