Alle soorten

Vogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2019-2020

In het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon zijn concrete doelen geïdentificeerd voor het voorkomen van vogeldoelsoorten. Bij de herinrichting van het gebied wordt rekening gehouden met deze doelsoorten en wordt waar mogelijk geschikte habitat voor deze soorten gecreëerd. De gebiedscoöperatie heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd monitoring uit te voeren in het Buijtenland van Rhoon om de ontwikkeling van vogelpopulaties in beeld te brengen.

Een waarneming is zilver, een telling is goud (los artikel)

Chris van Turnhout, teamleider Monitoring bij Sovon, legt het verschil tussen alleen waarnemen en tellen uit. Eén ding heeft al dat tellen gemeen: het is ‘systematisch’ van opzet. Zo’n rondje door het park loop je al tellend
bepaalde richtlijnen. Die bieden handvatten over waar, wat, wanneer en hoe lang je telt. Ze zorgen ervoor dat de gegevens die je verzamelt vergelijkbaar zijn, van jaar op jaar en van plek tot plek. Hierdoor onderscheiden ‘tellingen’ zich van ‘waarnemingen’.

LiveAtlas

De vogelbevolking van ons land is voortdurend in beweging. Soorten breiden zich uit of verdwijnen juist. Het éne voorjaar is het andere niet. Als vogelaar weet je dat als geen ander. Deze ontwikkelingen brengen we samen in beeld in de LiveAtlas, de laagdrempeligste manier om mee te doen aan vogeltellingen.

SWEV-dag 20 februari 2016

Living Planet Report Nederland

Diersoorten in Nederland laten na decennia van achteruitgang voor het eerst voorzichtig herstel zien. Sinds 1990 zijn populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Maar de stijging compenseert slechts een fractie van het grote verlies in de vorige eeuw en beperkt zich tot dieren in en rond het water. Op het land staat de natuur onverminderd onder druk, vooral door intensieve landbouw. Weidevogels en vlinders op het platteland nemen nog steeds zorgwekkend snel af.

Jaarrond Tuintelling

Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën

In Engeland geven mensen al sinds 1995 het hele jaar door welke vogels er in hun tuin zitten. De Garden Bird Watch van de BTO is een groot succes en een inspirerend voorbeeld. 

provinciale nieuwsbrief | Drenthe | 2013/1

Nieuwsbrief van 20 pagina's & fenologieblad

Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet

From the winter of 2012/13 until the breeding season of 2015, fieldwork for a new Dutch bird distribution atlas will be carried out, of which the basic methodology is described here. Aims of the new atlas are to provide an up to date and comprehensive description of bird distribution, both in the breeding season and in winter, in a more quantitative way (absolute instead of relative densities) and with greater spatial resolution than achieved in previous atlases, and to evaluate changes in distribution since these (breeding birds 1973-1977 and 1998-2000, year-round 1978-1982).

Ringen / CES

Het ringen van vogels valt onder verantwoordelijkheid van het Vogeltrekstation (Nederlandse Ringcentrale). Gezamenlijk wordt het project 'Constant Effort Sites' georganiseerd. Gedurende een aantal dagen in het voorjaar en de zomer worden daartoe vogels gevangen en geringd in vaste opstellingen.

Actueel overzicht van Rosse Stekelstaarten in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland
voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen
kracht hebben bereikt, maar uit collecties afkomstig zijn. Één van deze exoten is de Rosse Stekelstaart, Oxyura jamaicensis.

Subscribe to RSS - Alle soorten