Broedvogels

Broedvogels in Nederland in 2014

Broedvogelrapport, broedvogels

Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021

In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart in 1994. Sinds 2015 worden (voor een deel nieuwe) proefvlakken jaarlijks onderzocht om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te evalueren.

Broedvogels van de duinen bij Circuit Zandvoort in 2021

In het voorjaar van 2021 is voor het tweede achtereenvolgende jaar in opdracht van PWN het duingebied grenzend aan Circuit Zandvoort gekarteerd op broedvogels. Het gaat om een gebied van 62 ha groot, dat deel uitmaakt van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het wordt gekenmerkt door een open duinlandschap met struwelen, poelen en duinlandjes. Het grootste gedeelte is aangewezen als hondenlosloopgebied.

Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2021

Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de internationale Waddenzee, waarmee de aantalsontwikkeling van karakteristieke en algemene broedvogelsoorten van duinen en kwelders wordt gevolgd.

Voorstudie Jaar van de Merel 2022

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland gaan 2022 uitroepen tot Jaar van de Merel. De Merel is de meest talrijke broedvogel van Nederland, althans tijdens de laatste atlasperiode (2013-15). Sinds Merels de menselijke omgeving verkenden als broedgebied, hebben ze zich hier met zeer groot succes op aangepast. Toch neemt de Merel in recente jaren sterk af (29 procent sinds 2016). De droogte van de afgelopen jaren, de verminderde reproductie en de recente besmettingen met het Usutu-virus spelen hierbij waarschijnlijk een rol, maar de precieze oorzaken zijn onbekend.

De Nederlandse Huiszwaluwtillen in 2019-2020

Vogelmest in de Nederlandse wateren

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2019

Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die in trilateraal verband representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een ‘early warning’-systeem om het reproducerende vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden.

NESTKAST jaarverslag broedseizoen 2020

Dit is het twaalfde landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur-nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek.

Protocol merelnesten

Dit protocol beschrijft de methode voor het vinden en volgen van merelnesten. De broedperiode van de Merel loopt van doorgaans maart tot en met juli. Je kunt de hele broedperiode merelnesten melden.

Om deel te nemen aan het onderzoek vragen we je om eerst:

Subscribe to RSS - Broedvogels