Friesland

U heeft gezocht op 43, er zijn 17 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 17 resultaten
 1. Samenwerkingsproject Frysk Ynformaasjesysteem Greidefûgels publicatie

  Friesland is van oudsher een van de belangrijkste provincies voor weidevogels in Nederland. In de provincie zijn veel mensen op de een of andere manier betrokken bij bescherming of het monitoren van weidevogels. Sommigen van de organisaties die hierbij ...

  Laatst gewijzigd: 17 april 2012

 2. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011 publicatie

  Fryslân heeft sinds 1996 een eigen, autonoom meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; bekend onder de inmiddels ingeburgerde naam Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is destijds in de steigers gezet op initiatief van een aantal ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2013

 3. Kartering hoogwatervluchtplaatsen van het waddengebied ten behoeve van het beheerplan Natura 2000 publicatie

  Deel 1: Vastelandkust, onbewoonde eilanden en platen van provincies Noord-Holland en Friesland Inf_2009-19_HVPs_N-H_Fr.pdf SOVON-informatierapport 2009/19 Wiersma P. 2009 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2013

 4. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2012 publicatie

  Rap_2013-37_Weidevogelmeetnet_FrieslandTot.pdf 2013/37 Postma J. & Jager K. 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 12 september 2013

 5. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2013 publicatie

  Als belangrijke provincie voor weidevogels heeft Fryslân sinds 1996 een eigen meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is destijds in de steigers gezet op initiatief van een aantal ...

  Laatst gewijzigd: 06 maart 2014

 6. Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland, 1998-2010 publicatie

  Friesland is de ganzenprovincie bij uitstek. Jaarlijks is deze provincie goed voor ruim 40% van alle doortrekkende en overwinterende ganzen in ons land. Hoe die vogels zich ’s nachts verdelen over slaapplaatsen op de Friese plassen en meren en zelfs waar ...

  Laatst gewijzigd: 24 juli 2014

 7. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2014 publicatie

  Rap_2015-11_ weidevogelmeetnet_Friesland.pdf 2015/11 Postma J. & Jager K. 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2015

 8. Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen publicatie

  Er is 15 jaar protest voor nodig geweest om de buitendijkse gronden in het Friese deel van de Waddenzee te behoeden voor verdere inpoldering. Mede op basis van de belangrijke vogelwaarden is Noord-Friesland Buitendijks een beschermd natuurgebied geworden. ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2015

 9. Uitgebreide monitoring ganzenbeleid It Fryske Gea nieuwsbericht

  It Fryske Gea vroeg Sovon om na te gaan hoeveel ganzen in haar terreinen voorkomen tijdens de broedtijd en ruitijd, en tegelijk na te gaan welke gevolgen aantalsbeperkende maatregelen hadden op aantallen en broedsucces van ganzen en aantallen van andere ...

  Laatst gewijzigd: 28 april 2016

 10. Overzomerende ganzen in Noord-Nederland publicatie

  Volledige titel: Sovon brengt aantallen en verspreiding van overzomerende ganzen in Noord-Nederland in kaart Verschillende provincies maakten in de afgelopen tijd bekend hoe ze willen omgaan met de deels nog sterk groeiende populaties ganzen in het ...

  Laatst gewijzigd: 22 augustus 2016