De Staat van Instandhouding van de Kievit als broedvogel in Nederland is matig ongunstig. Foto Harvey van Diek

Staat van Instandhouding online

In de Wet natuurbescherming, bij ecologische effectbeoordelingen en in het natuur-, schade- en soortenbeleid speelt informatie over de Staat van Instandhouding (SvI) van beschermde soorten een belangrijke rol. Deze informatie is nu per vogelsoort beschikbaar via een tabblad op de soortenpagina's van Sovon.nl

Wat is de Staat van Instandhouding

De Staat van Instandhouding (SvI) is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. Bij de beoordeling worden vier hoofdaspecten meegewogen: verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief. 

Hieronder een voorbeeld van de Kievit. De Staat van Instandhouding van de Kievit als broedvogel in Nederland is matig ongunstig:

Staat van Instandhouding voor Kievit Sovon

Waar wordt de SvI voor gebruikt?

  • Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wet natuurbescherming (Wnb), waarmee de passieve bescherming van beschermde soorten in nationale wetgeving geïmplementeerd is, komt de SvI veelvuldig terug in toetsingen en beoordelingen voor de soorten van de Vogelrichtlijn, dat wil zeggen alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is.

  • Soortenbeleid

De (indicatieve) SvI van soorten van de Vogelrichtlijn speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van soortenbeleid, waaronder het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De informatie draagt bij aan de instandhoudingsverplichtingen voor soorten van de Vogelrichtlijn.  

Methodiek

De informatie over de SvI is opgesteld conform de wijze waarop dit in het kader van de Habitatrichtlijn is gedaan en zoals beschreven in het “Natura 2000 doelendocument” (Ministerie van LNV 2006). Lees meer over hoe de SvI is bepaald van soorten waarvoor: