Statuten vereniging Sovon

Sovon is een vereniging en kent derhalve statuten. In de statuten worden zaken geregeld als lidmaatschap, taken, bevoegdheden en besluitvorming van bestuur, ledenraad en directie.

De laatste statutenwijziging dateert van maart 2015. De belangrijkste wijziging betreft het openbaar werven en zo nodig verkiezen van kandidaat-ledenraadsleden onder de ledenachterban van Sovon. Hiermee krijgen leden nog meer de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging.

Bekijk de complete statuten.

Zie ook ledenraad.