Boerenlandvogels

Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2021: samenvatting van de verrichte werkzaamheden

In dit rapport zijn de in 2021 verrichte werkzaamheden ten behoeve van de landelijke beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb samengevat. Bij deze monitoring wordt voortgeborduurd op de monitoring in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, en het in dat verband opgebouwde netwerk van vrijwillige vogeltellers. De beleidsmonitoring richt zich op de ontwikkeling van aan boerenland gebonden vogelsoorten in gebieden met ANLb, gespiegeld aan ‘referentiegebieden’ (controlegebieden) zonder ANLb-invloed.

Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021

In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart in 1994. Sinds 2015 worden (voor een deel nieuwe) proefvlakken jaarlijks onderzocht om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te evalueren.

Weidevogels in de gebieden van Collectief Midden-Groningen in 2021

In het afgelopen voorjaar heeft Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden Groningen een broedvogelkartering uitgevoerd, speciaal gericht op weidevogels.

In totaal is een areaal van 605 ha geteld, verdeeld over de gebiedsclusters Crangeweer (116 ha), Hoeksmeer (198 ha), Oling (106 ha) en Holwierde (185 ha). 

Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2021: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schattingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwikkeling in het broedsucces van de Nederlandse grutto­­­populatie. Een ontoereikend reproductie-succes is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort (Roodbergen et al. 2008, Schekkerman et al. 2009, Kentie et al. 2018).

Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020

Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels.

Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2020

De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring die door BIJ12 namens de provincies wordt uitgevoerd biedt hiervoor al een belangrijke basis. Aanvullende monitoring is nodig om de provinciale beleidsvragen in voldoende mate te kunnen beantwoorden.

Boerenlandvogelbalans 2020

De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de Scholekster en Kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van.

Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik­keling in het broed­succes van de Nederlandse grutto­populatie. Een ontoereikend reproduc­tie­succes is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort (Rood­bergen et al. 2008, Schekkerman et al. 2009, Kentie et al. 2018).

ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20

De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over de effectiviteit van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de ontwikkelingen van overwinterende vogels in gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd.

n Gelderland worden de volgende meetsoorten als ‘niet-broedvogel’ betrokken bij de beleidsmonitoring en –evaluatie in het kader van ANLb: Blauwe Kiekendief, Geelgors, Goudplevier, Keep en Kleine Zwaan.

ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019

In 2019 zijn voor het vierde jaar op rij in verschillende gebieden in Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer)-beleidsmonitoring. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties vastgelegd en worden de belangrijkste bevindingen beschreven, met daarbij een focus op de ANLb-doelsoorten. Ten opzichte van 2016-2018 is de toekenningssystematiek van de proefvlakken veranderd, wat wordt toegelicht in dit rapport.

Subscribe to RSS - Boerenlandvogels