Vogels in Nederland

Hoe gaat het met de vogels in Nederland? Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling van Nederlandse vogelsoorten, hun verspreiding, de ontwikkelingen in voor vogels belangrijke gebieden, zoals Natura 2000-gebieden en de Staat van Instandhouding.

Lees de toelichting met meer achtergrondinformatie over de ontwikkelingen per soort.

Telrichtlijnen uitgelicht

Telrichtlijnen

Voor veel soorten zijn specifieke richtlijnen om te tellen. Bij iedere soort staat op de pagina naast trendinformatie een tabje 'telrichtlijnen'.

Staat van Instandhouding

In de Wet natuurbescherming, bij ecologische effectbeoordelingen en in het natuur-, schade- en soortenbeleid speelt informatie over de Staat van Instandhouding (SvI) van beschermde soorten een belangrijke rol. Deze informatie is nu per vogelsoort beschikbaar via een apart tabblad op de verschillende soortenpagina's van Sovon.nl. De landelijk Staat van Instandhouding wordt in de loop van 2020 geactualiseerd. 

Lees meer over de Staat van Instandhouding 

De Staat van Instandhouding is raadpleegpaar via de informatie per soort. Daarnaast is een verzamelstaat beschikbaar:

Excel-tabel met de Staat van Instandhouding van alle soorten  

Indexen/aantallen

Zijn soorten de afgelopen jaren voor- of juist achteruit gegaan? Landelijke index- en trendcijfers per meetnet zijn te bekijken in de onderstaande bestanden. De gegevens zijn vrij te gebruiken, mits vermelding van Sovon als bron. Lees voor toelichting de uitleg op het eerste tabblad. Het laatste bestand geeft recente landelijke aantals-schattingen van broed-, winter- en trekvogels.  

Draag bij aan de kennis over vogels

Tel mee! Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten, en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus ook voor jou een geschikt telproject bij!

Je kunt Sovon steunen met een donatie of legaat. Je kunt eventueel kiezen om je bijdrage naar een speciaal fonds of project te laten gaan.

Meer informatie »